azc sPrema navodima medija od početka godine od strane partnera ili člana porodice ubijeno je 6 žena. Čitajući izveštaje o poslednjem slučaju ubistva u Selakovcu kod Novog Pazara, ljute i tužne, ponovo se pitamo da li se ovakav ishod nije mogao izbeći?

azc sПредлогом Закона о родној равноправности који је Влада Србије поднела Народној скупштини 26. априла 2021.г., привилегују се специјализоване услуге за лица која су извршила насиље, за која је планирано финансирање из републичког буџета, у односу на специјализоване услуге за жртве насиља које ће бити финансиране из буџета локалних самоуправа.

TogetherAgainstGBV sMi, aktivistkinje za ženska prava iz regiona Balkana, solidarno podržavamo sve žene-žrtve digitalnog rodno zasnovanog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reaguju u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima, te temeljno i blagovremeno istraže slučaj grupa na društvenoj mreži Telegram (kao što su: Balkanska soba, Javna soba, GevgelijaHub, Srpska soba, Smokva itd.), kako bi počinioci bili kažnjeni, a žrtve zaštićene od dalje viktimizacije.

Autonomni ženski centar, zajedno sa partnerskim organizacijama, objavljuje poziv za eksternu evaluatorku/evaluatora projekta „ Mogu da neću – Osnaživanje mladih, posebno devojaka, da se suprotstave digitalnom seksualnom i rodno zasnovanom nasilju u partnerskim odnosima” koji se realizuje uz podršku Evropske unije kroz program „Prava, Jednakost i Državljanstvo“.

podrska po meri sU organizaciji NVO IRIDA Novi Sad, na onlajn panel diskusiji “Podrška po meri” u ime Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović. Na panelu se razgovaralo o važnosti i efikasnosti obuka za profesionalce/ke, ali i o senzibilizaciji građana/ki za pružanje što bolje podrške žrtvama nasilja.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja ignjatović, gostovala je na kursu koji se bavi savremenom porodicom, na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa studentkinjama i studentima je razgovarano o pitanjima zaštite od nasilja u porodici, roditeljstvu i zaštiti najboljeg interesa deteta, sa naglaskom na probleme u praksi u odnosu na postojeća zakonska rešenja i međunarodne standarde.

Koalicija nevladinih organizacija koju čine Autonomni ženski centar, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava, u okviru Javne rasprave, uputila je komentare na Predlog nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici (2021-2025). Načelna primedba se odnosi na potrebu da strateški dokument koji se bavi problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama prepozna i imenuje seksualno nasilje u oružanim sukobima kao vid rodno zasnovanog nasilja prema ženama, te u skladu sa time predvidi žene žrtve silovanja i nasilja u oružanim sukobima kao jednu od kategorija žena čija su prava garantovana ovom strategijom.

azc sAutonomni ženski centra je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja komentare i sugestije za izmene i dopune Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine.

azc sKoristimo ovu priliku da pohvalimo rad Višeg suda u Novom Sadu i istaknemo stav o važnosti presude kojom je Dejan Dabović osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva bivše devojke Dušanke Jocović u 2019. godini. Presuda je otklonila bojazan Autonomnog ženskog centra da će se nakon izmena Krivičnog zakonika i uvođenja kazne doživotnog zatvora umesto ranije kazne koja je bila predviđena za ovo delo od 30 do 40 godina zatvora, sudije u Srbiji u slučajevima ubistava žena pre opredeljivati na kaznu zatvora do 20 godina, a ne na kaznu doživotnog zatvora.

statistika sAutonomni ženski centar se obratio apelom Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njohovoj nadležnosti, uključujući i privremeno povlačenje Programa zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu 2021 – 2025. godine iz skupštinske procedure, dok se sa Republičkim zavodom za statistiku ne proveri da li sve relevantne statističke oblasti sadrže i podatke o polu/demografske, saglasno sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugim dokumentima javnih politika Republike Srbije.