Akreditovani program za edukaciju stručnih radnika u centrima za socijalni rad

Sadržina programa:

Program sadrži 2 nivoa obuke:

Autorke programa:
Tanja Ignjatović, Ivana Slavković, Jeca Nedeljkov,
Marija Banauh-Brusin i Vanja Macanović

Kontakt osoba: Tanja Ignjatović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190  dobre_prakse@azc.org.rs

Ciljevi programa

Sticanje znanja i veština za prepoznavanje i razumevanje nasilja u porodici uz usvajanje osnovnih principa i institucionalnih procedura za primenu integralnih, multisektorskih, koordiniranih intervencija službi u zajednici koje efikasno zaustavljaju nasilje.

Usvajanje znanja i veština za rad sa žrtvama baziran na konceptu osnaživanja i zastupanja njihovih interesa u pravnim postupcima, i rada sa nasilnicima baziran na odgovornosti i efikasnoj kontroli nasilnog ponašanja.

Program razvija opšte i posebne kompetencije neophode za efikasne, delotvorne, sveobuhvatne, specifične i koordinirane intervencije. 

 • Poznavanje obavezujućih međunarodnih i domaćih dokumenata.
 • Utvrđivanje moći, dominacije, rodne nejednakosti, diskriminacije.
 • Primena koncepta osnaživanja i uključivanja žrtvi u sve procese.
 • Identifikovanje i utvrđivanje nasilja, procena stepena opasnosti, analiza potreba.
 • Planiranje i sprovođenje intervencija.
 • Praćenje i procena efekata.
 • Evidentiranje i dokumentovanje nasilja.
 • Vođenje konferencije slučaja i organizovanje međusektorske saradnje.
 • Rad sa žrtvama na osnaživanju i zaštiti od nasilja.
 • Rad sa nasilnicima na zaustavljanju nasilnog ponašanja.
 • Pisanje krivičnih prijava, tužbi i podnesaka sudu.
 • Rukovođenje profesionalnim stresom i sindromom „sagorevanja“.

Ciljna grupa profesionalaca kojima je program namenjen: Program je namenjen stručnim radnicima u centru za socijalni rad i drugim socijalnim službama, ali je dostupan i profesionalcimaiz policije, pravosudih organa, obrazovnih i zdravstvenih ustanova, nevladinih organizacija, lokalne samouprave i drugih pelevantnih službi angažovanih u koordinaciji akcija prevencije i zaštite od nasilja u porodici u zajednici.

Preduslovi za uključivanje profesionalaca u obuku

Za bazični nivo obuke:

 • Bazični nivo obuke – formalno obrazovanje odgovarajućih profesionalnih profila.
 • Za seminare sa specijalizovanog nivoa poželjne su sledeće kvalifikacije/predznanja:
  • Rad sa žrtvama – završen najmanje prvi seminar bazične obuke, posedovanje najmanje prvog stepena obuke za savetodavno-terapijski rad bilo koje vrste.
  • Rad sa nasilnicima – završen najmanje prvi seminar bazične obuke, najmanje jednogodišnje prethodno iskustvo u radu na problemu nasilja u porodici.
  • Pokretanje sudskih postupaka: formalno obrazovanje – pravnici/e, položen pravosudni ispit.

Trajanje programa obuke: Ukupno trajanje programa obuke je 12 dana (72 radna sata).

 • Bazični nivo obuke traje ukupno 5 dana, odnosno 30 radnih sati.
 • Specijalizovani nivo obuke traje ukupno 7 dana, odnosno 42 radna sata.

Dinamiku realizacije seminara naručilac može da dogovori sa autorkama.