Donator: L’Oreal Fund for Women

Trajanje projekta: oktobar 2022- oktobar 2023

Ciljevi i aktivnosti projekta:

Kroz redovne AŽC aktivnosti, pružanje bazičnih usluga - psihosocijalne podrške putem SOS telefona i individualnih konsultacija, kao i pravne pomoći u vidu pisanja podnesaka i usmenih pravnih saveta, žene se osnažuju i dobijaju informacije kako da ostvare svoja prava I postignu ekonomsku nezavisnost. Pored redovne podrške, AŽC prioritizuje i razvija usluge ekonomskog osnaživanja kako bi žene stekle ekonsomsku nezavisnost koja je važan faktor za izlazak iz nasilnog odnosa. Usluge ekonomskog osnaživanja podrazumevaju pomoć u informisanju (putem video materijala, direktnih konsultacija sa ženama sa iskustvom nasilja) za ostvarivanje prava na neke od materijalnih pomoći, informisanje o radnim pravima i kako se zaštiti od mobinga, pružanju urgentne novčane pomoći za žene koje su preživele nasilje,  informisanje i usmeravanje na druge pružaoce usluga i organizacija obuka ličnog razvoja.

Donator: Avon Foundation Fund

Trajanje projekta: maj 2022- maj 2023

Ciljevi projekta:

Projekat ima za cilj smanjenje ekonomske zavisnosti, koja je dominantan razlog zašto žene sa iskustvom nasilja trpe nasilne veze. Pomaganje ženama sa iskustvom nasilja da postignu ekonomsku nezavisnost kroz unapređenje, odnosno sticanje novih veština, znanja i aktivno učešće na tržištu rada, uz kontinuiranu podršku i doprinos AŽC-a promenama u lokalnim politikama zapošljavanja.

Osnovne informacije o projektu:

Razvoj veština i znanja žena kroz prikupljanje informacija o specifičnim potrebama žena; informisanje, usmeravanje i posredovanje, podrška ženama kroz redovne AŽC usluge.

Jačanje programa ekonomskog osnaživanja, kao nova AŽC usluga poput kreiranja informativnih materijala za žene, priprema i sprovođenje specifičnih obuka, prikupljanje i izrada novih materijala, razvijanje internih kapaciteta za uspostavljanje nove službe; širenje informacija o uslugama preko AŽC sajta

Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa relevantnim organizacijama i institucijama: sastanak radi predstavljanja podataka o specifičnim potrebama preživelih u pogledu ekonomskog osnaživanja i zapošljavanja; priprema smernica i uputstava za zainteresovane strane; evaluacioni sastanak, zaključci i predlozi donosiocima odluka.


Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2021. - maj 2022. godine.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravna pomoć ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izvještavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i student/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a. - Poboljšanje uslova rada i bezbednosti u kancelarijama AŽC-a; diverzifikacija prikupljanja sredstava.

Donator: Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

 1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC i promotivna kampanja (Internet i društveni mediji): Regionalna (Zapadni Balkan) kampanja posvećena 10-o godišnjici stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Priprema komentara / izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza; Analiza politike seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena (sektor obrazovanja);
 2. Redovni predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog o politici između donosilaca odluka, uz aktivno učešće medija i građana - oblasti: Diskriminacija i rodna ravnopravnost; Suzbijanje i prevencija RZN; Socijalna zaštita i podrška ženama; Seksualna i reproduktivna prava i obrazovanje;
 3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim relevantnim OCD: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23 i 24 (2 polugodišnja izveštaja; 2 konferencije za štampu i 2 sastanka sa Delegacijom EU u Srbiji i sa predstavnicima ambasada država članica EU); Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);
 4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Nadzorna podrška konsultantskom timu AŽC; najmanje 4 predavanja sa spoljnim stručnjakinjama; najmanje 3 predavanja sa internim stručnjakinjama.

Donator: The Balkan Trust for Democracy

Trajanje projekta: jul 2020 – jul 2021

Cilj projekta: Povećanje bezbednosti žena koje su preživele nasilje kroz osnaživanje i povećanje dostupnosti usluga podrške tokom i nakon pandemije izazvane COVID-om.

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:

Projekat je usmeren na pružanje usluga podrške ženama sa teritorije Kosova i Srbije koje su preživele nasilje, i to usluga besplatne pravne pomoći i podrške, podrške u ostvarivanju socio-ekonomskih prava, grupa samopomoći. Isto tako, usmeren je i na povećanje dostupnosti institucionalne zaštite kroz finansijsku podršku u pokrivanju sudskih i administrativnih taksi, te obezbeđivanja urgentnih potreba žena smeštenih u sigurnim kućama na Kosovu.

Jedna od osnovnih komponenti projekta jeste razvijanje standarda za pružanje usluga podrške u vreme i neposredno nakon pandemije koja je uzrokovala promenu u pružanju usluge sa udaljenosti i putem internet platformi.

Razvijeni protokoli i standardi za pružanje online usluga podrške će se fokuisrati na zaštitu fizičke i digitalne bezbednosti žena sa iskustvom nasilja. Pored toga, razvijeni standardi biće podeljeni sa ženskim nevladinim organizacijama sa teritorije Kosova i Srbije, kao i organizacijama iz regiona koje pružaju direknu podršku ženama koje su preživele nasilje, čime će se unaprediti kapaciteti tih organizacija i kvalitet pružanja usluga podrške putem digitalnih platformi.

Donator: Švajcarska Konfederacija, Savezno ministarstvo inostranih poslova – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Naziv projekta: Mogu da neću – Osnaživanje mladih da se suprotstave seksualnom i rodno zasnovanom nasilju na internetu

Trajanje projekta: maj 2020 –  februar 2021

Cilj projekta: Projekat nastoji da doprinese suzbijanju digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SZRN) u partnerskim odnosima mladih, posebno kroz osnaživanje i podsticanje devojaka da se suprotstave nasilju.

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:   

Projekat obuhvata pre svega rad sa mladima (15-19 godina), ali i sa nastavnicima, psiholozima, pedagozima, roditeljima i širom lokalnom zajednicom. Takođe, kroz projekat će se unaprediti kapaciteti AŽC-a u odgovoru na digitalno seksualno i rodno zasnovano nasilje prema ženama i devojčicama.  

Predviđene aktivnosti uključuju vršnjačku edukaciju, razvijanje priručnika za mlade i nastavnike, pružanje psihosocijalne podrške putem SOS telefona mladim ženama koje su preživele nasilje i kampanju za povećanje svesti.  Aktivnosti se ciljano bave problemom rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama, fokusirajući se na to kako tehnološka rešenja utiču na kontrolišuće i nasilno ponašanje u partnerskim odnosima. Aktivnosti povećanja svesti usmerene su ka strategijama samoodbrane i ka načinima i onlajn alatima za iskazivanje neprihvatljivosti digitalnog SZRN, uz pružanje podrške onima koji su izloženi ovoj vrsti nasilja.


ADC logoTrajanje projekta: 36 meseci

Projekat finansira: Austrian Development Agency

Pratnerske organizacije na ovom projektu su: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), Women’s Rights Centre (Crna Gora).

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese unapeđenju sekundarne legislative/programa i institucionalizaciji kvalitetnih usluga za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Podržano pravo žene na život bez nasilja i autonomiju.
 2. Upućeni kvalitetni, na dokazima zasnovani, predlozi za unapređenje sekundarne legislative i programa.
 3. Unapređene veštine pružalaca i pružateljki usluga u cilju unapređivanja sigurnosti i bezbednosti žena koje su preživele nasilje.
 4. Ojačana i formalizovana regionalna mreža protiv nasilja nad ženama u skladu sa EU standardima.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

 • Pružanje usluga za podršku: psihosocijalnih i pravnih.
 • Podnošenje predloga, za unapređenje sekundarne legislative i programa za podršku ženama koje su preživele nasilje, odgovornim stranama.
 • Obezbeđivanje edukacije za pružoce i pružateljke usluga (u institucijama i nevladinim organizacijama).
 • Ojačavanje regionalne mreže protiv nasilja nad ženama.

Ciljne grupe – žene koje su preživele nasilje i njihova deca, profesionalci i profesionalke u relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama u regionu Zapadnog Balkana.

Aktivnosti i rezultati projekta doprineće punoj implementaciji Istanbulske konvencije (Odeljak 4 – Zaštita i podrška) u svakoj zemlji. Partnerske organizacije će koristiti rezultate prethodnog regionalnog projekta Koordinirana akcija – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja kako bi nastavile da nadgledaju implementaciju Istanbulske konvecije. Ustanovljeni indikatori za praćenje primene odredbi Istanbulske konvecije će biti ažurirani i korišćeni za merenje napretka ka punoj implementaciji konvencije u regionu.

Donator: Evropska unija – Program “Prava, Jednakost i Državljanstvo“

Trajanje projekta: avgust 2019 – jul 2021

Cilj projekta: Doprineti suzbijanju digitalnog rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u partnerskim odnosima mladih (15-19 god), posebno osnaživanju devojaka i njihovom podsticanju da se suprotstave nasilju

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:   

Projektom koji se realizuje u četiri zemlje (Hrvatska, Mađarska, Srbija, Španija) koordinira Autonomni ženski centar iz Beograda, a u realizaciji učestvuju organizacije „Fundacion Privada INDERA“ iz Španije, „CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske i „Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) iz Mađarske.

Aktivnosti uključuju: 1) Prikupljanje podataka o stavovima mladih i nastavnika, kao i reakcijama na digitalno rodno zasnovano i seksualno nasilje u partnerskim vezama; 2) Jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za delotvorniji odgovor na digitalno rodno zasnovano i seksualno nasilje; 3)   Edukaciju mladih i njihovo podsticanje da se suprotstave rodno zasnovanom i seksualnom nasilju; 4) Unapređivanje informisanosti nastavnica/-ka srednih škola o digitalnom rodno zasnovanom i seksualnom nasilju i obezbeđivanje sredstva za rad sa učenicama/učenicima o stavovima koji podstiču nasilje; 5) Mobilizaciju mladih oko teme prevencije digitalnog rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, sa fokusom na osnaživanje devojaka da se suprotstave ovom vidu nasilja.

Donator: Kvinna till Kvinna

 Vreme trajanja projekta: januar 2019 – decembar 2020.

Cilj projekta: Doprineti uspostavljanju sveobuhvatnih pravnih i policy rešenja za zaštitu žena od nasilja, kao uslov za ostvarivanje demokratije, osnovnih prava i ljudskih prava žena, kroz proces usklađivanja sa vrednostima i EU pravnim tekovinama.

Specifični cilj: Povećanje prioriteta Vlade za ljudska prava žena u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Osnovne informacije o projektu: Aktivnosti uključuju: 1) Praćenje reformi u okviru Poglavlja 23 (osnovna prava: princip nediskriminacije, rodna ravnopravnost, socijalni položaj ranjivih grupa i proceduralne zaštite) od strane AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor. 2) Izradu predloga javnih politika i amandmana zakona koji se zasnivaju na praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i zaključnih zapađanja UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena na Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije, kroz dijalog sa donosiocima odluka, uz aktivno učešće medija i građana. 3) Jačanje kapaciteta AŽC i ženskih organizacija za veće učešće u zastupanju prava žena u nacionalnoj politici i zakonima, kao i za učešće u procesu pristupanja EU.

Donator:  Omladinski savez udruženja „Omladinska prestonica Evrope Novi Sad – OPENS”

Vreme trajanja projekta: februar – novembar 2019

Cilj projekta: Opšti cilj projekta je smanjenje tolerancije na rodno zasnovano nasilje kod mladih i onih koji rade sa mladima. Specifični ciljevi su: 1) Unapređeni kapaciteti predstavnica/-ka srednjih škola o postupcima u odgovoru na rodno zasnovano i nasilje u porodici i 2) Povećana svest predstavnica/-ka omladinskih organizacija o neprihvatljivosti rodno-zasnovanog nasilja i povećanja informisanost o uzrocima, posledicama i oblicima rodno zasnovanog nasilja, kao i mogućnostima zaštite i podrške.

Osnovne informacije o projektu: Aktivnosti uključuju neposredni rad sa prestavnicama/-cima omladinskih organizacija i aktivnosti sa nastavnicama/-cima i stručnim osobljem u izabranim srednjim školama na teritoriji Južnobačkog okruga. Očekivani rezultati projekta su 1) povećanje kapaciteta omladinskih organizacija da prepoznaju i pruže osnovne informacije mladima o rodno zasnovanom nasilju, i 2) delotvornija zaštita učenica/-ka od rodno zasnovanog i nasilja u porodici u srednjim školama.