Trajanje projekta: 3 godine

Projekat finansiran od strane: Ambasade Kraljevine Norveške

Partnerske organizacije na ovom projektu su Kontakt organizacije civilnog društva (KOCD): Amity- snaga prijateljstva (pitanje položaja starih), Autonomni ženski centar (pitanje položaja žena), Centar za samostalni život invalida Srbije (pitanje položaja osoba sa invaliditetom), Građanske inicijative (pitanje položaja mladih), Grupa 484 (pitanje položaja izbeglih i raseljenih lica), Društvo za razvoj dece i mladih – Omladinski klub (pitanje položaja dece), Romski informativni centar (pitanje položaja Roma).

Osnovi cilj ovog projekta je obezbeđivanje efikasnije primene novog Zakona o socijanoj zaštiti i mera koje se donose u cilju suzbijanja socijalne isključenosti.

Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat finansiran od strane:
 Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Partnerske organizacije na ovom projektu su Udružene žene Banja Luka (BiH), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska) i Društvo SOS telefon (Slovenija). U realizaciji projekta, kao saradnik, podršku Autonomnom ženskom centru pruža Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Osnovi cilj ovog projekta je da doprinese povećanom učešću i uticaju žena na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i aktivnijem učešću u procesima priključivanja Evropskoj uniji.

Trajanje projekta: 12 meseci
Projekat finansiran od strane:
 Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji

Osnovni cilj ovog projekta je formiranje nezavisne Nacionalne opservatorije za praćenje nasilja prema ženama.

Zbog nedovoljno razvijenog sistema prikupljanja i obrade podataka u oblasti rodno zasnovanog nasilja, javlja se potreba za formiranjem ovog tela. Takođe, nedostaju sistematski podaci o sprovođenju zakona i mera u ovoj oblasti. U Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije iz 2009. i 2010. godine ovaj problem se prepoznaje. Izveštaj iz 2010. godine konstatuje da je vidljiv porast nasilja u porodici.

Opšti cilj: doprinos sprovođenju Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti (2009-2015)

Cilj projekta: Podizanje kapaciteta (sticanje ili dalji razvoj znanja) predstavnika relevantnih državnih institucija, nevladinih organizacija i predstavnika lokalnih samouprava za saradnju i koordiniranu akciju zajednice u prevenciji i zaštiti od nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Prava žrtava nasilja-ka evropskim rešenjima je uspostavljanje boljeg zakonodavnog okvira za zaštitu prava žrtava nasilja u porodici i unapređenje implementacije zakonskih rešenja.

  1. Kreiranje sistematizovanog znanja o poziciji žrtava nasilja u četiri vrste sudskih postupaka-krivičnom, porodičnom, prekršajnom i izvršnom postupku, sa naglaskom na poziciju i potrebe posebno osetljivih socijalnih grupa.
  2. Kreiranje edukativnih kurikuluma za ciljne grupe-tužioce, i sudije koji postupaju u četiri vrste sudskih postupaka, a na osnovu rezultata istraživanja o poziciji žrtava i analize preporuka, zakonodavnih rešenja i procedura u zemljama Evropske Unije.
  3. Predlozi za izmene i dopune relevantnih zakona biće izrađeni na osnovu rezultata istraživanja i u participativnom procesu sa pravnim ekspertima i profesinalcima iz različitih sektora (državnog, privatnog, nevladinog) .

Trogodišnji projekat se sprovodi u partnerstvu 7 kontakt organizacija civilnog društva (Amity, AŽC, Centar za samostalni život invalida Srbije, Građanske inicijative, Grupa 484, Društvo za unapređenje mentalnog zdravlja dece i omladine, Romski informativni centar) i Institutom za održive zajednice (ISC). Projekat je finansijski podržan od Norveškog Ministarstva inostranih poslova (Norwegian Ministry of Foreign Affairs).

Opšti cilj projekta: Podrška  političkim i društvenim procesima reforme u Srbiji u okviru EU integracija.

Dvogodišnji projekat se sprovodi uz saradnju sa institucijama na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, policijske stanice, osnovna tužilaštva i sudovi, domovi zdravlja u opštinama Lazarevac, Zvezdara, Zrenjanin, Sombor) i u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a uz finansijsku podršku OAK Fondacije.

Svrha projekta je doprinos uspostavljanju sistema zaštite žrtava nasilja u porodici na nacionalnom nivou kroz koordinirani model intervencija službi baziran na jasnoj politici I principima zaštite, formulisanim pravilima postupanja i procedurama, uspostavljenim mehanizmima za praćenje postupanja, koji će voditi ka sveobuhvatnoj, efektivnoj i efikasnoj zaštiti žrtve nasilja.

Autonomni ženski centar je, u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu zaštite od nasilja nad ženama u Vojvodini“ tokom 2009. godine, sproveo edukaciju grupe vršnjačkih edukatora/ki za rad sa mladima (srednjoškolkama i srednjoškolcima) na prevenciji i zaštiti od nasilja u partnerskom odnosu.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima je ostvaren celovit, delotvoran i koherentan model pravne zaštite žrtava nasilja u porodici u Srbiji. 

Autonomni ženski centar  je 2008. I 2009. godine nastavio sa realizacijom projekta  “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”.

Cilj projekta je da uspostavi održivi integralni model prevencije i zaštite od nasilja u porodici u najmanje 5 opština u Srbiji kao i integracija lokalnih modela u relevantne nacionalne politike i buduće strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici. Izvođenje projekta podržali su Ambasada Finske, UNDP i BTD (Balkan trust for democracy).