Projekat finansira: UNTF – Fond Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja prema ženama

Trajanje projekta:  3 godine (januar 2016. - decembar 2018. godine) 

Cilj projekta je da doprinesemo povećanju bezbednosti mladih devojaka u srednjim školama i na fakultetima u Srbiji od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

Kroz projekat nastojimo da:

  1. Podignemo nivo znanja i informisanost mladih i utičemo na izgradnju ili promenu njihovih stavova o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju;
  2. Motivišemo mlade na aktivizam u svojoj okolini na temu rodno zasnovanog nasilja;
  3. Unapredimo institucionalni odgovor u prevenciji i zaštiti od nasilja nasilja u srednjim školama i na fakultetima.

Projekat se realizuje u srednjim školama i na fakultetima u 15 gradova u Srbiji u saradnji sa ženskim organizacijama civilnog društva koje se bave nasiljem prema ženama. Glavne grupe aktivnosti obuhvataju:

  1. Vršnjače radionice sa mladim ljudima – srednjoškolcima/srednjoškolkama i studentkinjama/studentima, da prepoznaju RZN i da na njega reaguju, kao i da se društveno angažuju u okviru svoje škole, mesta, grada, ili u okviru lokalnih organizacija civilnog društva.
  2. Uključivanje mladih ljudi u prevenciju kroz kampanje za podizanje svesti o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju.
  3. Edukacija nastavnika, stručnih timova i školskih timova za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja da nasilje prepoznaju, reaguju i uključuju aktivnosti o rodno zasnovanom nasilju u sadržaje školskih predmeta, školske planove i programe.
  4. Razvoj internih politika o seksualnom uznemiravanju na fakultetima.
  5. Širenje dobrih praksi u institucionalnom odgovoru na rodno zasnovano nasilje.