Mogu da neću - Ljubav nije nasilje!

Kontakt osoba: Sanja Pavlović
Autonomni ženski centar, Beograd, Tiršova 5a
011-2687-190;  dobre_prakse@azc.org.rs

CILJEVI PROGRAMA

Sticanje osnovnih znanja o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji, zakonskim normama i procedurama u slučajevima nasilja, usvajanje nenasilnih obrazaca ponašanja i stavova nulte tolerancije na nasilje,  razvoj osnovnih veština kod mladih za vođenje vršnjačkih radionica i prenos znanja mladima.

SADRŽINA PROGRAMA

Program sadrži 2 modula obuke:

1. MODUL – Osnovna znanja o rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji – 2 dana

Sadržina ovog modula se odnosi na: razlike između pola i roda; diskriminaciju; predrasude i stereotipe o rodnim ulogama; prepoznavanje nasilja i vrste nasilja; mitovi i činjenice o nasilju; znaci nasilja u vezi; moć i kontrola; zakoni, institucije i praksa; modeli kvalitetnih veza.

Realizacija modula 1: Trenerice Autonomnog ženskog centra

2.  MODUL – Razvoj trenerskih veština – 2 dana

Sadržina ovog modula se odnosi na razvoj veština za vođenje radionica sa mladima i obuhvata: tri pristupa obuci od instruktaže do facilitacije; uloge i odgovornosti facilitatora/ke; postupak za izgrađivanje tima; davanje instrukcije i završnih komentara; davanje povratne informacije (feedback); polemika, debata i dijalog; zastoji u radu grupe i njihovo prevazilaženje; prezentacija i sumiranje

Realizacija modula 2: Trenerice Grupe MOST

METODE RADA:

  • Verbalno receptivno učenje:  prezentacija, postavljanje pitanja, komentarisanje, diskusija, debata.
  • Praktično učenje: demonstracija, igranje uloga (roll play), izvođenje aktivnosti, analiza sadržaja, studije slučaja, praćenje toka, davanje povratne informacije, uvežbavanje veštine i sl.
  • Rešavanje problema: zadavanje problemske situacije (stvarna, “kao da”, simulacija)
  • Interaktivno učenje: pitanja i zadaci za interaktivno učenje, grupna diskusija, rad u malim grupama, oluja ideja (brainstorming), izlaganje/prezentacija rezultata, komentarisanje, sumiranje.

EDUKATIVNI MATERIJALI:

  • Prepoznaj nasilje u partnerskom odnosu - vodič za mlade, Pokrajinski sekretarijat za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i Autonomni ženski centar
  • Preporuka Caveta Evrope o rodno prilagođenoj politici u obrazovanju, Autonomni ženski centar
  • Edukativni plakati – krugovi nasilja
  • Mini vodič za buduće trener(e)ice, Grupa MOST
  • Lifleti i brošure o nasilju u porodici Autonomnog ženskog centra
  • CD sa narezanim publikacijama, zakonima i strategijama u oblasti nasilja prema ženama i u partnerskim odnosima

Polaznici treninga za trenere dobijaju sertifikate Autonomnog ženskog centra i grupe MOST.