reem alsalem sReem Alsalem, Specijalna izveštačica o nasilju prema ženama i devojčicama, njegovim uzrocima i posledicama, podnela je izveštaj o starateljstvu u kontekstu nasilja prema ženama i nasilja prema deci. Autonomni ženski centar je dostavio prilog o situaciji u Srbiji. U izveštaju se ističu sve posledice korišćenja kvazinaučnog koncepta “otuđenje od roditelja” i njegovih iteracija.

preugovor alarm 20 sO nepovoljnom kontekstu za uživanje osnovnih ljudskih prava, sprečavanju nasilja i zaštiti ranjivih grupa, naročito žena i dece, temama koje nisu bile u fokusu reformi u okviru evropskih integracija (jačanje desnice, govor mržnje u javnom prostoru, anti-rodni narativi i napadi na neistomišljenike), kao i o reformama “na papiru” i nizu institucionalnih propusta, govorila je Tanja Ignjatović, ističući zahtev za orgovornošću nadležnih, dok su članice AŽC držale transparent na kome je pisalo „Tražimo odgovore“.

savet evropeNadležne vlasti u Srbiji podnele su izveštaj o primeni preporuka Komiteta strana Saveta Evrope u vezi sa preporukama ovog Komiteta i obavezama prema Istanbulskoj konvenciji, koje su upućene Srbiji januara 2020. godine.

azcNakon povlačenja Nacrta Zakona o unutrašnjim poslovima zbog brojnih primedbi organizacija civilnog društva, a posebno zbog kratkog roka za javnu raspravu seta od šest policijskih zakona i zbog uvođenja neselektivnog biometrijskog snimanja i obrade podataka sa javnih mesta, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) je izradilo novi Nacrt i organizovalo drugi krug konsultativnih sastanaka (četiri) sa predstavnicima civilnog društva (članovi koji su se odnosili na biometrijsko snimanje i obradu podataka nisu bili predmet konsultacija, jer MUP-u treba više vremena da razmotri njihove promene).

azcAutonomni ženski centar je podneo Ustavnom sudu inicijativu za ocenu ustavnosti i saglasnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima čl. 58 i čl. 77 Zakona o rodnoj ravnopravnosti, donetog 2021. godine.

pravosudni zakoniU okviru javne rasprave na nacrte pravosudnih zakona, AŽC je dostavio Ministarstvu pravde komentare i predloge za izmene nacrta Zakona o uredjenju sudova, Zakona o sudijama i Zakona o javnom tuzilastvu.

azili sPredlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta unapređenja položaja žena, maloletnih lica i maloletnih lica bez pratnje koji se nalaze u sistemu azila, a u cilju njihove potpunije zaštite i uspostavljanja efikasnijeg sistema azila u Republici Srbiji. Komentari se naročito odnose na lica koja su bila izložena delima rodno zasnovanog nasilja, koja su prepoznata kao dela progona članom 28 Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

oružjeKomentari i predlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta prevencije i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u cilju uspostavljanja što efikasnijeg sistema zaštite i adekvatne reakcije svih nadležnih institucija relevantnih za ovu oblast.

satanak poverenicaNa predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti održan je sastanak sa predstavnicama i saradnicama Autonomnog ženskog centra na kojem je razgovarano o predstojećim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u vezi sa njegovim usaglašavanjem sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Na sastanku je dogovorena buduća redovna razmena informacija sa obe strane o predlozima za izmene i dopune zakona koji su od interesa za prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.

UN Specijalna izvestacicaNa poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o slučajevima poveravanja dece, nasilja protiv žena i nasilja protiv dece, Autonomni ženski centar je pripremio prilog o kvazinaučnom konceptu “otuđenje od roditelja” i njegovoj upotrebi u edukacijama stručnjaka, u praksi socijalne i dečje zaštite, kao i u sudskoj praksi u Srbiji.

alarm klaster 1 sIzveštajni period - od maja do oktobra 2022. godine - Srbija je provela s Vladom u tehničkom mandatu. Na formiranje vlasti koja treba da dela kao motor evropskih integracija čekalo se do krajnjeg roka, iako je parlamentarna većina bila jasna, a okolnosti u svetu i zemlji zahtevale su odlučno delanje. Većina reformskih aktivnosti u klasteru 1 zbog toga je stavljena na čekanje, počev od izrade i usvajanja propisa. Srbija je još daleko od postizanja vidljivih rezultata u oblastima koje prati koalicija prEUgovor.