Donator: International Women’s Club Belgrade

Trajanje projekta: Maj 2024 – Decembar 2024

Cilj projekta: Podrška ženama sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu / porodici da ostvare svoja prava, postignu nezavisnost i samostalnost.

IWC-logo

Ključne aktivnosti:

1. Psiho-socijalna podrška za žene: pružanje usluga SOS telefona, konsultacija “licem u lice” i odgovaranje na e-mail poruke žena.

2. Trening asertivnosti za žene sa iskustvom nasilja u cilju boljeg samozastupanja svojih interesa i potreba, jačanje granica, unapređenje komunikacije, izgradnju pozitivne “slike o sebi”, narušene tokom perioda nasilja u kom su živele.

3. Posredovanje u zapošljavanju i izrada informativnih materijala od interesa za žene sa iskustvom nasilja.

Donator: L’Oreal Fund for Women

Trajanje projekta: Maj 2024 - Maj 2026

loreal fund for women

Ciljevi projekta: Doprinos osnaživanju žena sa iskustvom nasilja u partnerskom odnosu / porodici da ostvare svoja prava, da se zaštite i oporave od nasilja, kao i da postignu ekonomsku nezavisnost.

Ključne aktivnosti:

1. Pružanje standardne, kontinuirane podrške visokog kvaliteta: psiho-socijalna podrška SOS telefonom, “lice u lice” konsultacijama, odgovaranjem na e-mail poruke; besplatna pravna podrška telefonom i “licem u lice”, pisanje podnesaka i zastupanje pred sudom;

2. Ekonomsko osnaživanje žena: pomoć ženama sa iskustvom nasilja u ostavrivanju prava na materijalnu pomoć, informisanje i posredovanje u zapošljavanju, treninga za unapređenje veština i znanja, pružanje hitne finansijske pomoći za ostavrivanje potreba (medicinskih pregleda, nužnog smeštaja, transporta, hrane, pokrivanja sudskih troškova).

Donator: The Kvinna till Kvinna Foundation

Trajanje projekta: januar 2024. – decembar 2026.

KvinnatillKvinna

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC: Priprema izveštaja za GREVIO prvi tematski ciklus; Priprema izveštaja za Komitet strana u vezi sa procesom praćenja GREVIO preporuka; Priprema izveštaja UN CEDPW Komitetu; Priprema komentara u vezi sa sprovođenjem preporuka drugih međunarodnih tela u vezi sa pitanjima prava žena, rodne ravnopravnosti i zaštite od nasilja.

2. Predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog sa donosiocima odluka, uz aktivno učešće medija, udruženja građanki/građana i javnosti – u oblastima: nediskriminacija i rodna ravnopravnost; suzbijanje i prevencija nasilja prema ženama; socijalna zaštita i podrška ženama i deci sa isksutvom nasilja; obrazovna politika u vezi sa pitanjima rodne ravnopravnosti i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja; unapređenje i zaštita seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena i devojčica;

3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim organizacijama: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23, priprema priloga za polugodišnje Alarma izveštaje, prezentacije izveštaja nadležnim donosiocima odluka, Delegaciji EU u Srbiji, predstavnicima ambasada država članica EU, medijima i javnosti; Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);

4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Razvoj znanja konsultantskog tima, unapređenje dokumentacije koja reguliše postupanje, oragnizacija supervizije i treninga protiv “sagorevanja”.

Donator: Evropska komisija

Trajanje projekta: mart 2023–februar 2025.

Cilj projekta: Uvođenje međunarodnog standarda ljudskih prava u relevantne politike i prakse u Srbiji, u vezi sa: 1) slučajevima ubistava žena i zaštite prava njihove maloletne dece i 2) zaštitom prava žena i dece od legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“; razvijanje povoljnije društvene klime, kao i  institucionalnog i vaninstitucionalnog sistema podrške za žene žrtve nasilja i njihovu decu.

Očekivani rezultati:

1. Ojačani kapaciteti najmanje 15 ženskih organizacija civilnog društva iz Srbije za  dokumentovanje, izveštavanje i zagovaranje za dve teme – zaštitu maloletne dece majki žrtava femicida i sprečavanje legalizacije koncepta „otuđenja od roditelja“.

2. Najmanje dva napisana i podneta predloga politika ili amandmana na zakone vezane za ove dve teme i podignuta svest 100 donosilaca odluka o neophodnim zakonskim izmenama i vođenju politike za zaštitu prava žena žrtava/preživelih i njihove dece u institucionalnim procedurama.

3. Podignuta svest 10.000 građana o problemima i potrebama žena žrtava/preživelih i njihove dece, kroz povećanje medijske vidljvosti dve teme i uspostavljanje memorijala femicida.

4. Napisana dva alternativna izveštaja (izveštaja iz senke) za CEDAW komitet i GREVIO ekspertsku grupu.

Donator: Fondacija Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: oktobar 2022 – decembar 2024.

Cilj projekta: generalna podrška Autonomnom ženskom centru u realizaciji aktivnosti iz Strateškog plana.

Ključne aktivnosti / rezultati:

1. Održavanje kontinuiteta i kvaliteta širokog opsega aktivnosti podrške ženama sa iskustvom rodno zasnovanog nasilja, a posebno u oblasti ekonomskog osnaživanja. Podrška će biti pružena za najmanje 900 žena godišnje.

2. Bolje informisanje žena i veća vidljivost usluga AŽC. Biće unapređen link sa informacijama za samoedukaciju žena, kao i link sa sadržajima u vezi sa novčanom socijalnom pomoći i ekonomskim osnaživanjem žena.

3. Jačanje kapaciteta članica AŽC (znanja, veština, povezanosti i finansija) za direktnu podršku ženama.

Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2022 - maj 2024. godine.

Cilj projekta: generalna podrška Autonomnom ženskom centru u realizaciji aktivnosti iz Strateškog plana.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravne pomoći ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izveštavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i studente/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a.

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Trajanje projekta: novembar 2020 – januar 2024.

Partnerske organizacije: medica mondiale (Nemačka), medica Zenica, Vive Žene (BIH), medica Đakovica, Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (Kosovo), Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom (Srbija)

Cilj projekta: Stvaranje kulture priznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu u kojoj žene preživele rodno zasnovano nasilje povezano sa ratom žive dostojanstveno i bez nasilja

Rezultati projekta:

  1. Tema rodno zasnovanog nasilja povezanog sa ratom je vidljiva u političkim debatama i kurikulima
  2. Poboljšani zakoni i procedure za mehanizme kompenzacije
  3. Poboljšane sudske procedure
  4. Ženske feminističke organizacije su prepoznate kao ekspertkinje u političkim nacionalnim i regionalnim procesima pomirenja