Donator: Sigrid Rausing Trust

Trajanje projekta: jun 2021. - maj 2022. godine.

Ključne aktivnosti/rezultati:

1. Žene koje su preživele nasilje osnažene da žive bez nasilja - pružanje psihosocijalne podrške i pravna pomoć ženama koje su preživele nasilje; jačanje znanja, saradnje i blagostanja pružateljki usluga AŽC- a; promovisanje usluga podrške AŽC-a.

2. Izgrađeni kapaciteti ženskog pokreta i podignuta svest medija i mladih o nasilju prema ženama - zagovaranje, projektna partnerstva, program obuke sa ženskim organizacijama civilnog društva na lokalnom, regionalnom ili međunarodnom nivou; saradnja sa medijima; podizanje svesti kod mladih o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

3. Institucionalni okvir za zaštitu žena od nasilja poboljšan u skladu sa visokim međunarodnim standardima i obavezama - izvještavanje u vezi sa praćenjem reformi i implementacijom međunarodnih standarda u vezi sa prevencijom, zaštitom i suzbijanjem nasilja prema ženama; podnošenje policy dokumenata i predloga za izmene zakona; razvoj novih programa obuke za profesionalce/profesionalke u institucijama i sprovođenje obuka, sastanaka, konsultacija i podrške za stručnjake/stručnjakinje u institucijama, organizacijama civilnog duštva i student/studentkinje iz relevantnih profesija.

4. Ojačana programska, finansijska i politička autonomija i održivost AŽC-a. - Poboljšanje uslova rada i bezbednosti u kancelarijama AŽC-a; diverzifikacija prikupljanja sredstava.

Donator: Kvinna till Kvinna

Trajanje projekta: januar 2021. – decembar 2023.

Cilj projekta: Povećan prioritet ljudskih prava žena od strane vlada u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Ključne aktivnosti / rezultati

 1. Praćenje primene međunarodnih standarda od strane AŽC i promotivna kampanja (Internet i društveni mediji): Regionalna (Zapadni Balkan) kampanja posvećena 10-o godišnjici stavljanja na potpisivanje Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Priprema komentara / izveštaja o sprovođenju međunarodnih obaveza; Analiza politike seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena (sektor obrazovanja);
 2. Redovni predlozi politika i izmene zakona, kroz dijalog o politici između donosilaca odluka, uz aktivno učešće medija i građana - oblasti: Diskriminacija i rodna ravnopravnost; Suzbijanje i prevencija RZN; Socijalna zaštita i podrška ženama; Seksualna i reproduktivna prava i obrazovanje;
 3. Nadgledanje reformi iz poglavlja 23 i poglavlja 19 - AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor i drugim relevantnim OCD: Nadgledanje primene AP za poglavlja 23 i 24 (2 polugodišnja izveštaja; 2 konferencije za štampu i 2 sastanka sa Delegacijom EU u Srbiji i sa predstavnicima ambasada država članica EU); Nadgledanje primene AP za poglavlje 19 (izveštaji i najave);
 4. Jačanje unutrašnjih kapaciteta članica AŽC (posebno konsultantskog tima): Nadzorna podrška konsultantskom timu AŽC; najmanje 4 predavanja sa spoljnim stručnjakinjama; najmanje 3 predavanja sa internim stručnjakinjama.

Donator: Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Republike Nemačke (BMZ)

Trajanje projekta: novembar 2020 – januar 2024.

Partnerske organizacije: medica mondiale (Nemačka), medica Zenica, Vive Žene (BIH), medica Đakovica, Kosovski rehabilitacioni centar za žrtve torture (Kosovo), Inicijativa mladih za ljudska prava, Žene u crnom (Srbija)

Cilj projekta: Stvaranje kulture priznavanja i pomirenja na Zapadnom Balkanu u kojoj žene preživele rodno zasnovano nasilje povezano sa ratom žive dostojanstveno i bez nasilja

Rezultati projekta:

 1. Tema rodno zasnovanog nasilja povezanog sa ratom je vidljiva u političkim debatama i kurikulima
 2. Poboljšani zakoni i procedure za mehanizme kompenzacije
 3. Poboljšane sudske procedure
 4. Ženske feminističke organizacije su prepoznate kao ekspertkinje u političkim nacionalnim i regionalnim procesima pomirenja

Donator: The Balkan Trust for Democracy

Trajanje projekta: jul 2020 – jul 2021

Cilj projekta: Povećanje bezbednosti žena koje su preživele nasilje kroz osnaživanje i povećanje dostupnosti usluga podrške tokom i nakon pandemije izazvane COVID-om.

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:

Projekat je usmeren na pružanje usluga podrške ženama sa teritorije Kosova i Srbije koje su preživele nasilje, i to usluga besplatne pravne pomoći i podrške, podrške u ostvarivanju socio-ekonomskih prava, grupa samopomoći. Isto tako, usmeren je i na povećanje dostupnosti institucionalne zaštite kroz finansijsku podršku u pokrivanju sudskih i administrativnih taksi, te obezbeđivanja urgentnih potreba žena smeštenih u sigurnim kućama na Kosovu.

Jedna od osnovnih komponenti projekta jeste razvijanje standarda za pružanje usluga podrške u vreme i neposredno nakon pandemije koja je uzrokovala promenu u pružanju usluge sa udaljenosti i putem internet platformi.

Razvijeni protokoli i standardi za pružanje online usluga podrške će se fokuisrati na zaštitu fizičke i digitalne bezbednosti žena sa iskustvom nasilja. Pored toga, razvijeni standardi biće podeljeni sa ženskim nevladinim organizacijama sa teritorije Kosova i Srbije, kao i organizacijama iz regiona koje pružaju direknu podršku ženama koje su preživele nasilje, čime će se unaprediti kapaciteti tih organizacija i kvalitet pružanja usluga podrške putem digitalnih platformi.

Donator: Švajcarska Konfederacija, Savezno ministarstvo inostranih poslova – Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Naziv projekta: Mogu da neću – Osnaživanje mladih da se suprotstave seksualnom i rodno zasnovanom nasilju na internetu

Trajanje projekta: maj 2020 –  februar 2021

Cilj projekta: Projekat nastoji da doprinese suzbijanju digitalnog seksualnog i rodno zasnovanog nasilja (SZRN) u partnerskim odnosima mladih, posebno kroz osnaživanje i podsticanje devojaka da se suprotstave nasilju.

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:   

Projekat obuhvata pre svega rad sa mladima (15-19 godina), ali i sa nastavnicima, psiholozima, pedagozima, roditeljima i širom lokalnom zajednicom. Takođe, kroz projekat će se unaprediti kapaciteti AŽC-a u odgovoru na digitalno seksualno i rodno zasnovano nasilje prema ženama i devojčicama.  

Predviđene aktivnosti uključuju vršnjačku edukaciju, razvijanje priručnika za mlade i nastavnike, pružanje psihosocijalne podrške putem SOS telefona mladim ženama koje su preživele nasilje i kampanju za povećanje svesti.  Aktivnosti se ciljano bave problemom rodno zasnovanog nasilja u partnerskim vezama, fokusirajući se na to kako tehnološka rešenja utiču na kontrolišuće i nasilno ponašanje u partnerskim odnosima. Aktivnosti povećanja svesti usmerene su ka strategijama samoodbrane i ka načinima i onlajn alatima za iskazivanje neprihvatljivosti digitalnog SZRN, uz pružanje podrške onima koji su izloženi ovoj vrsti nasilja.


ADC logoTrajanje projekta: 36 meseci

Projekat finansira: Austrian Development Agency

Pratnerske organizacije na ovom projektu su: Albanian Women’s Empowerment Network i Gender Alliance for Development Centre (Albanija), Kosovo Women’s Network (Kosovo), United Women Banja Luka (Bosna i Hercegovina), National Network against Violence against Women (Severna Makedonija), Women’s Rights Centre (Crna Gora).

Osnovni cilj ovog projekta je da doprinese unapeđenju sekundarne legislative/programa i institucionalizaciji kvalitetnih usluga za podršku i integraciju za žene koje su preživele nasilje.

Očekivani rezultati projekta:

 1. Podržano pravo žene na život bez nasilja i autonomiju.
 2. Upućeni kvalitetni, na dokazima zasnovani, predlozi za unapređenje sekundarne legislative i programa.
 3. Unapređene veštine pružalaca i pružateljki usluga u cilju unapređivanja sigurnosti i bezbednosti žena koje su preživele nasilje.
 4. Ojačana i formalizovana regionalna mreža protiv nasilja nad ženama u skladu sa EU standardima.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

 • Pružanje usluga za podršku: psihosocijalnih i pravnih.
 • Podnošenje predloga, za unapređenje sekundarne legislative i programa za podršku ženama koje su preživele nasilje, odgovornim stranama.
 • Obezbeđivanje edukacije za pružoce i pružateljke usluga (u institucijama i nevladinim organizacijama).
 • Ojačavanje regionalne mreže protiv nasilja nad ženama.

Ciljne grupe – žene koje su preživele nasilje i njihova deca, profesionalci i profesionalke u relevantnim institucijama i nevladinim organizacijama u regionu Zapadnog Balkana.

Aktivnosti i rezultati projekta doprineće punoj implementaciji Istanbulske konvencije (Odeljak 4 – Zaštita i podrška) u svakoj zemlji. Partnerske organizacije će koristiti rezultate prethodnog regionalnog projekta Koordinirana akcija – ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja kako bi nastavile da nadgledaju implementaciju Istanbulske konvecije. Ustanovljeni indikatori za praćenje primene odredbi Istanbulske konvecije će biti ažurirani i korišćeni za merenje napretka ka punoj implementaciji konvencije u regionu.

Donator: Evropska unija – Program “Prava, Jednakost i Državljanstvo“

Trajanje projekta: avgust 2019 – jul 2021

Cilj projekta: Doprineti suzbijanju digitalnog rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u partnerskim odnosima mladih (15-19 god), posebno osnaživanju devojaka i njihovom podsticanju da se suprotstave nasilju

Osnovne informacije o projektu i glavne aktivnosti:   

Projektom koji se realizuje u četiri zemlje (Hrvatska, Mađarska, Srbija, Španija) koordinira Autonomni ženski centar iz Beograda, a u realizaciji učestvuju organizacije „Fundacion Privada INDERA“ iz Španije, „CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Hrvatske i „Nők A Nőkért Együtt Az Erőszak Ellen Egyesület (NANE) iz Mađarske.

Aktivnosti uključuju: 1) Prikupljanje podataka o stavovima mladih i nastavnika, kao i reakcijama na digitalno rodno zasnovano i seksualno nasilje u partnerskim vezama; 2) Jačanje kapaciteta partnerskih organizacija za delotvorniji odgovor na digitalno rodno zasnovano i seksualno nasilje; 3)   Edukaciju mladih i njihovo podsticanje da se suprotstave rodno zasnovanom i seksualnom nasilju; 4) Unapređivanje informisanosti nastavnica/-ka srednih škola o digitalnom rodno zasnovanom i seksualnom nasilju i obezbeđivanje sredstva za rad sa učenicama/učenicima o stavovima koji podstiču nasilje; 5) Mobilizaciju mladih oko teme prevencije digitalnog rodno zasnovanog i seksualnog nasilja, sa fokusom na osnaživanje devojaka da se suprotstave ovom vidu nasilja.

Donator: Kvinna till Kvinna

 Vreme trajanja projekta: januar 2019 – decembar 2020.

Cilj projekta: Doprineti uspostavljanju sveobuhvatnih pravnih i policy rešenja za zaštitu žena od nasilja, kao uslov za ostvarivanje demokratije, osnovnih prava i ljudskih prava žena, kroz proces usklađivanja sa vrednostima i EU pravnim tekovinama.

Specifični cilj: Povećanje prioriteta Vlade za ljudska prava žena u procesu pristupanja EU kroz učešće ženskih organizacija.

Osnovne informacije o projektu: Aktivnosti uključuju: 1) Praćenje reformi u okviru Poglavlja 23 (osnovna prava: princip nediskriminacije, rodna ravnopravnost, socijalni položaj ranjivih grupa i proceduralne zaštite) od strane AŽC u partnerstvu sa koalicijom prEUgovor. 2) Izradu predloga javnih politika i amandmana zakona koji se zasnivaju na praćenju primene Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i zaključnih zapađanja UN Komiteta za eliminaciju diskriminacije žena na Četvrti periodični izveštaj Republike Srbije, kroz dijalog sa donosiocima odluka, uz aktivno učešće medija i građana. 3) Jačanje kapaciteta AŽC i ženskih organizacija za veće učešće u zastupanju prava žena u nacionalnoj politici i zakonima, kao i za učešće u procesu pristupanja EU.