Akreditovani program obuke:
Zaštita od nasilja u porodičnom kontekstu – uloga obrazovno-vaspitnih ustanova

Ovaj seminar akreditovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (kataloški broj 495, za školsku 2011/2012. godinu; kataloški broj 36 za školsku 2016/2017. i 2017/2018. godinu; kataloški broj 28 za školsku 2018/2019, 2019/2020. i 2020/2021. godinu).

Autorke programa:

Tanja Ignjatović i Ivana Slavković
Kontakt osoba: Tanja Ignjatović 
Autonomni ženski centar, Tiršova 5a, Beograd
011 2687 190
Email: dobre_prakse@azc.org.rs

Ciljevi programa:

  • Sticanje znanja o karakteristikama nasilja prema ženama i deci u porodici;
  • Razumevanje bezbednosnih rizika i posledica direktnog i indirektnog nasilja za razvoj dece;
  • Razumevanje opštih principa koji rukovode postupanje; Upoznavanje sa nadležnostima relevantnih službi; Usvajanje procedura za postupanje od strane zaposlenih u obrazovnim ustanovama;
  • Iniciranje akcija za podizanje svesti o rodno zasnovanom nasilju u školskom kontekstu.

Trajanje programa: dva radna dana (12 radnih sati)

Maksimalni broj učesnika/-ca: 30

Kontrola kvaliteta (eksterna): Nije bilo eksterne kontrole kvaliteta

Pregled realizovanih seminara pogledajte ovde.