2018Izveštaj o radu 2019. godine

Pamtićemo 2019. godinu po: Opstanku AŽC specijalizovanih usluga, kroz koje je od 1993. godine do danas pružena podrška za desetine hiljada žena koje su preživele nasilje, uprkos izostanku podrške države; Zaključnim zapažanjima CEDAW Komiteta koji je povrdio ocene i preporuke iz AŽC izveštaja u senci; Velikom broju predloga za unapređenje zakona i javnih politika — uprkos neefikasnosti nadležnih ministarstava i blokadi rada Narodne skupštine; Neuspehu države da održi kontinuitet u padu broja femicida na godišnjem nivou; Manjku pažnje posvećene nasilju prema ženama koje se događa van porodičnog konteksta usled institucionalne fokusiranosti na nasilje u porodici; Prvom „Mogu da neću — Prolećnom susretu devojaka”; Fokusiranoj medijskoj pažnji usmerenoj na borbu hrabrih žena Brusa protiv seksualnog uznemiravanja na radnom mestu od strane predsednika opštine; Tome što smo rekle NE saradnji na projektima i učešću u izradi politika međunarodnim organizacijama i institucijama koje u kontinuitetu eksploatišu ekspertizu ženskih organizacija; Podršci privrednog sektora i javnih ličnosti radu Autonomnog ženskog centra.


 

2018Izveštaj o radu 2018. godine

I tokom 2018. godine politički, društveni i ekonomski kontekst u kome smo delovale biо је nероvоlјаn, а nastavio se trend otežanog stvaranja uticaja nа donosioce odluka i рrоbiјаnја u medije sa temama kojima se kritikuje aktuelna vlast. Sve grane vlasti oličene su u ulozi predsednika Republike koji nе poštuje Ustavom dozvoljena ovlašćenja, demokratski dijalog u Narodnoj skupštini је nepostojeći, zakoni nastavljaju da se donose bez realnih javnih rasprava, а оni koji ulaze u procedure i usvajaju se gotovo ро pravilu idu nа štetu građanki i građana, pogotovo onih koji su društveno i ekonomski najranjiviji.


 

2017Izveštaj o radu 2017. godine

2017. godina је prošla u atmosferi nepovoljnog političkog, zakonodavnog, ekonomskog i društvenog okruženja, роsеbnо za zagovaranje promena u skladu sa međunarodnim standardima. Bile su usporene sve zakonske i institucionalne promene, teže је bilo ostvariti uticaj nа donosioce odluka i ostati nezavisan, јег se otvoreno očekivalo/nudilo "političko svrstavanje" svih društvenih aktera, uključujući predstavnice i predstavnike civilnog sektora.


 

2016Izveštaj o radu 2016. godine

Pamtićemo 2016. godinu po: svakoj korisnici kojoj smo dale snagu da izađe iz nasilja; pobedama u pravnom i institucionalnom zagovaranju za žene koje su nam se obraćale; uspešnom zagovaranju za zakonske promene; regionalnim aktivnostima za primenu Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; akcijama solidarnosti sa ženama i ženskim organizacijama širom sveta; kampanji #NeTolerišem; peticiji za obeležavanje 18. maja kao Dana sećanja na ubijene žene žrtve nasilja; velikom broju kvalitetnih medijskih nastupa; reagovanju na neodgovarajuće medijsko izveštavanje; praćenju pristupanja EU za poglavlje 23 i 24 u koaliciji PrEUgovor; priznanju koje smo dobile od koleginica iz ASTRE...


 

2015Izveštaj o radu 2015. godine

Podrška ženama koje su preživele nasilje; Praćenje sprovođenja javnih politika i predlozi za izmene zakona i regulativa; Predlozi za izmene zakona i javno zagovaranje; Praćenje procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji; Edukacija profesionalaca i podrška razvoju modela koordinirane akcije lokalne zajednice; Umrežavanje i solidarnost; Praćenje i reagovanje nа medijsko izveštavanje о nasilju prema ženama; Femicid; Solidarnost nа delu; Podizanje svesti javnosti о nasilju prema ženama.


 

2014Izveštaj o radu 2014. godine

Rad Autonomnog ženskog centra u 2014 obeležio je niz aktivističkih akcija na ulicama. Kroz kampanju Potpisujem.org pridružilo nam se preko 10000 građanki i građana. Dobile smo novu grupu volonterki i kreirale mobilnu aplikaciju Bezbedna i organizovale Delikatesni ponedeljak. U oblasti zagovaranja zaustavile smo donošenje lošeg rešenja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i zagovarale za niz zakonskih izmena u cilju usaglašavanja zakonodavstva sa Konvencijom protiv nasilja prema ženama Saveta Evrope.


 

2013Izveštaj o radu 2013. godine

U 2013. godini Autonomni ženski centar obeležio je 20 godina postojanja uz mnogobrojne akcije i aktivnosti kako bi se skrenula pažnja donosilaca odluka na zaštitu i prevenciju nasilja nad ženama od strane države, kao građana i građanki da doprinesu stvaranju nulte tolerancije na nasilje.


 

2012Izveštaj o radu 2012. godine

AŽC je uticao direktno nа Vlаdu dа povećа svoju odgovornost za sprovođenje zаkona i politika kroz praćenje držаvnih politika i izveštаvаnje o rezultаtimа istrаživаnjа i аnаlizа rаzličitim držаvnim i međunаrodnim telima. Ovo predstavlja model kvalitetnog uticaja na državne politike i skretanje pаžnje donosilаcа odlukа, imаjući u vidu dа postoji tendencijа da se mаrginаlizuju znаnja i iskustva ženskih grupа i nevlаdinih orgаnizаcijа uopšte.


 

2011 Izveštaj o radu 2011. godine

Zahvaljujući naporima ženskih organizacija, feministički principi su ugrađeni u ključna strateška dokumenta i preporuke. AŽC je prepoznat kao organizacija liderka na polju suprotstavljanja nasilju prema ženama u porodičnom kontekstu (javne politike, edukacije i ekspertiza).


 

2010
Izveštaj o radu 2010. godine

Prvi put smo podnele Ustavnom sudu žalbu protiv odluke kojom je određene model viđanja sa maloletnom decom, a postupak se uspešno završio, vodile smo radnu grupu koja je izradila jedinstvenu evidenciju o slučajevima nasilja u porodici.


 

2009
Izveštaj o radu 2009. godine

Najveći uspeh 2009. godine bilo je usvajanje amandmana na Predlog Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika (povećanje kazni za nasilje u porodici) koje je izradio Autonomni ženski centar u saradnji sa Ženskim istraživačkim centrom i Viktimološkim društvom Srbije, a Skupštini Republike Srbije predložio Zaštitnik građana.


 

2007
Izveštaj o radu 2007. godine

Radile smo na razvijanju modela koordinirane akcije u oblasti prevencije I zaštite od nasilja u porodici u više opština u Srbiji I Beogradu, edukovale brojne profesionalce, učestvovale u Kampanji Saveta Evrope “Stop nasilju nad ženama u porodici”.


 

2006
Izveštaj o radu 2006. godine

Ove godine 260 žena učestvovalo je u grupama samopomoći koje smo organizovale, 1670 žena sa iskustvom nasilja nam se obratilo za savet ili pomoć, ostvarile smo saradnju sa 10 opština, edukovale predstavnike pravosuđa u Beogradu I Nišu.


 

2005
Izveštaj o radu 2005. godine

Najvažniji događaj 2005. godine bilo je usvajanje Porodičnog zakona koji omogućio dobijanje mera zaštite osobama koje trpe nasilje u porodici, a advokatkinje našeg Pravnog tima u prvih 5 meseci primene zakona napisale su 12 tužbi sa merom zaštite od nasilja u porodici.


 

2003-4
Izveštaj o radu za 2003. I 2004. godinu

Nastavile smo da podržavamo žene žrtve nasilja individualno i kroz grupe samopomoći, pravnu pomoć i zastupanje na sudu. Edukovale smo profesionalce/ke u službama u Beogradu, i predstavnice/ke zdravstva u Srbiji. Radile smo sa aktivistkinjama iz ženskih grupa iz Leskovca, Valjeva, Gnjilana, Prizrena i severne Mitrovice.


 

2002

Izveštaj o radu za 2002. godinu

U martu je po prvi put uvedeno krivično delo Nasilje u porodici u Srbiji! Kampanja 16 dana aktivizma imala je slogan REAGUJ! , I promovisanje novih zakonskih mogućnosti za kažnjavanje nasilnika.


 

2001
Izveštaj o radu 2001. godine

Ove godine smo lobirale za lobirale za uvođenje nasilja u porodici kao krivičnog dela, I kampanja 16 dana aktivizma pozivala je državu da preuzme odgovornost za zaštitu svojih građanki. U aktivnostima lobiranja imale smo dobru saradnju sa poslanicama u Republičkom parlamentu.


 

1993-2003

Desetogodišnji izveštaj o radu Autonomnog ženskog centra 1993/2003

Izveštaj govori o istoriji ženskog organizovanja od 1991. godine, osnivanju Autonomnog ženskog centra protiv seksualnog nasilja 1993. godine I  ženskoj solidarnosti na delu…