azili sPredlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta unapređenja položaja žena, maloletnih lica i maloletnih lica bez pratnje koji se nalaze u sistemu azila, a u cilju njihove potpunije zaštite i uspostavljanja efikasnijeg sistema azila u Republici Srbiji. Komentari se naročito odnose na lica koja su bila izložena delima rodno zasnovanog nasilja, koja su prepoznata kao dela progona članom 28 Zakona o azilu i privremenoj zaštiti.

oružjeKomentari i predlozi Autonomnog ženskog centra dati su prvenstveno sa aspekta prevencije i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, u cilju uspostavljanja što efikasnijeg sistema zaštite i adekvatne reakcije svih nadležnih institucija relevantnih za ovu oblast.

satanak poverenicaNa predlog Poverenice za zaštitu ravnopravnosti održan je sastanak sa predstavnicama i saradnicama Autonomnog ženskog centra na kojem je razgovarano o predstojećim izmenama i dopunama Krivičnog zakonika u vezi sa njegovim usaglašavanjem sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici. Na sastanku je dogovorena buduća redovna razmena informacija sa obe strane o predlozima za izmene i dopune zakona koji su od interesa za prava žena i pitanja rodne ravnopravnosti.

UN Specijalna izvestacicaNa poziv UN Specijalne izveštačice za nasilje protiv žena i devojčica, njegovih uzroka i posledica za dostavljanje priloga o slučajevima poveravanja dece, nasilja protiv žena i nasilja protiv dece, Autonomni ženski centar je pripremio prilog o kvazinaučnom konceptu “otuđenje od roditelja” i njegovoj upotrebi u edukacijama stručnjaka, u praksi socijalne i dečje zaštite, kao i u sudskoj praksi u Srbiji.

alarm klaster 1 sIzveštajni period - od maja do oktobra 2022. godine - Srbija je provela s Vladom u tehničkom mandatu. Na formiranje vlasti koja treba da dela kao motor evropskih integracija čekalo se do krajnjeg roka, iako je parlamentarna većina bila jasna, a okolnosti u svetu i zemlji zahtevale su odlučno delanje. Većina reformskih aktivnosti u klasteru 1 zbog toga je stavljena na čekanje, počev od izrade i usvajanja propisa. Srbija je još daleko od postizanja vidljivih rezultata u oblastima koje prati koalicija prEUgovor.

Ženske organizacije civilnog društva traže da se organizuje nova, posebna sednica Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo Narodne skupštine Republike Srbije. One ističu da je javno obrazovanje interes celog društva i zbog toga gruba zloupotreba ovlašćenja, kao i nauke i struke, u vezi sa izmenom sadržaja udžbenika biologije za osmi razred osnovne škole ne može da zavisi od odluke ministra, niti od inicijative crkve u sekularnoj državi.

Nekoliko ženskih organizacija zahtevalo je od Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) da im se dostavi i javno objavi mišljenje Radne grupe koja je formirana na zahtev Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja radi utvrđivanja navodnih nedostataka uždebnika biologije za osmi razred osnovne škole i obrazloženje koje je dostavljeno izdavačkim kućama Klet, Zavod za udžbenike, Eduka, Data status, Gerundijum, Vulkan izdavaštvo i Novi Logos, koje ih obavezuje da ZUOV-u dostave ispravljene rukopise udžbenika.

saopstenje udzbenici biologije sAutonomni ženski centar, kao organizacija, i mnoge njegove članice pojedinačno, podržale su Saopštenje za javnost povodom odluke ministarstva obrazovanja o “spornim” udžbenicima biologije. Nadamo se odgovoru nadležnih, kao i da će javnost saznati šta su argumenti radne grupe pri Zavodu za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, koja je podržala izmene sadržaja u već odobrenim udžbenicima biologije za osmi razred osnovne škole, uprkos izjašnjenju biološke naučne zajednice o adekvatnosti njihovog sadržaja.

azcPo običaju, tokom leta otvaraju se javne rasprave o važnim zakonima i strateškim dokumentima, te nas je i Ministartsvo omladine i sporta „zaposlilo“ komentarisanjem novog Predloga strategije za mlade u Republici Srbiji za period 2023. do 2030. godine. Autonomni ženski centra je podneo 19 predloga za izmene i dopune ciljeva i mera, najveći broj u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava i jedan broj u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Trećina predloga je prihvaćena (12 od 19), a samo jedan je odbijen.

pol i srodnicki odnosiZaustavljen je rast prijava događaja nasilja u porodici, a došlo je i do smanjenja broja događaja u kojima je policija procenila rizik. Broj policijskih naređenja bio je sasvim sličan broju iz prethodne godine, ali je registrovano znatno smanjenje izricanja obe hitne mere i znatno manje mera privremenog udaljenja, verovatno kao posledica manjeg broja procena rizičnih događaja.

tribineU okviru obeležavanja 18. maja – Dana sećanja na žene žrtve nasilja, Autonomni ženski centar je organizovao tri tribine pod nazivom „Institucionalno postupanje u slučajevima prijave za nasilje u porodici visokog rizika (od smrtnog ishoda)“.