Dvogodišnji projekat se sprovodi uz saradnju sa institucijama na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, policijske stanice, osnovna tužilaštva i sudovi, domovi zdravlja u opštinama Lazarevac, Zvezdara, Zrenjanin, Sombor) i u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a uz finansijsku podršku OAK Fondacije.

Svrha projekta je doprinos uspostavljanju sistema zaštite žrtava nasilja u porodici na nacionalnom nivou kroz koordinirani model intervencija službi baziran na jasnoj politici I principima zaštite, formulisanim pravilima postupanja i procedurama, uspostavljenim mehanizmima za praćenje postupanja, koji će voditi ka sveobuhvatnoj, efektivnoj i efikasnoj zaštiti žrtve nasilja.

Autonomni ženski centar je, u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u okviru projekta „Ka sveobuhvatnom sistemu zaštite od nasilja nad ženama u Vojvodini“ tokom 2009. godine, sproveo edukaciju grupe vršnjačkih edukatora/ki za rad sa mladima (srednjoškolkama i srednjoškolcima) na prevenciji i zaštiti od nasilja u partnerskom odnosu.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima je ostvaren celovit, delotvoran i koherentan model pravne zaštite žrtava nasilja u porodici u Srbiji. 

Autonomni ženski centar  je 2008. I 2009. godine nastavio sa realizacijom projekta  “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”.

Cilj projekta je da uspostavi održivi integralni model prevencije i zaštite od nasilja u porodici u najmanje 5 opština u Srbiji kao i integracija lokalnih modela u relevantne nacionalne politike i buduće strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici. Izvođenje projekta podržali su Ambasada Finske, UNDP i BTD (Balkan trust for democracy).

Priprema budućih profesionalaca za razumevanje rodno zasnovanog nasilja

Projekat »Kreni od sebe« je započeo 2006. godine kao odgovor na potrebu da se mladi ljudi - budući profesionalci već na fakultetu upoznaju sa problematikom nasilja zasnovanog na rodu, obzirom da se ta problematika ne izučava u okviru redovnog sistema školovanja.

Projekat ima za cilj da obezbedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu, postupanje i intervencije za žene žrtve nasilja u partnerskim odnosima, kako bi se uticalo na smanjenje pojave i prepoznao uticaj nasilja na zdravlje žena u Srbiji.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta: Podizanje svesti predstavnika/ca pravosudnih i relevantnih vladinih institucija za razvoj efikasnih strategija i mera prevencije za zaštitu žrtava nasilja u porodici, i razvoj lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici.

U junu 2006.godine Autonomni ženski centar je započeo realizaciju projekta “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”. Cilj projekta je da doprinese razvijanju održivog modela socijalne intervencije i utemeljenju koordinirane akcije svih institucija, pojedinaca i organizacija u oblasti nasilja u porodici na lokalnom nivou. Izvođjenje ovog projekta je podržala holandska organizacija HIVOS.

Projekat daje doprinos da radnici primarne zdravstvene zaštite definišu svoju aktivnu ulogu u tom problemu, kroz prepoznavanje, dokumentovanje i sveobuhvatni pristup adekvatnoj intervenciji, suzbijanju i prevenciji nasilja uopšte, a posebno nasilja u partnerskom odnosu. Projekat je doprineo boljem razumevanju problema nasilja nad ženama, potrebe za holističkim pristpom u intervencijama koje se pružaju ženama žrtvama muškog nasilja i neophodnošću uvođenja jedinstvenog načina i standarda u dokumentovanju zdravstvenih posledica nasilja. 

Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici AŽC-a je aprila 2006. započeo sa projektom »Kreni od sebe« koji je namenjen informisanju mladih ljudi o nasilju zasnovanom na rodu.

Projekat je deo regionalnog programa «Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na zapadnom balkanu» koji se sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. 

Cilj projekta «Kreni od sebe» je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od nasilja zasnovanog na rodu (u partnerskoj vezi, porodici i institucijama). Projektne aktivnosti su finansijski podržane od CARE BiH.