Trajanje projekta: 24 meseca
Projekat finansiran od strane:
 Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility.

Partnerske organizacije na ovom projektu su Udružene žene Banja Luka (BiH), Centar za žene žrtve rata (Hrvatska) i Društvo SOS telefon (Slovenija). U realizaciji projekta, kao saradnik, podršku Autonomnom ženskom centru pruža Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Osnovi cilj ovog projekta je da doprinese povećanom učešću i uticaju žena na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i aktivnijem učešću u procesima priključivanja Evropskoj uniji.

Očekivani rezultati projekta:

  • Povećano razumevanje državne uprave u tri zemlje Zapadnog Balkana o važnosti učešća ženskih organizacija civilnog društva u procesima razvoja politika socijalne inkluzije višestruko marginalizovanih grupa žena sa iskustvom nasilja;
  • Jačanje kapaciteta i uspostavljanje regionalnog dijaloga između ženskih organizacija u Srbiji, u regionu Zapadnog balkana i iz EU, za analizu politika i razmenu dobrih praksi u oblasti socijalne inkluzije osetljivih grupa žena u procesima pristupanja EU.

Za postizanje ovih ciljeva i rezultata planirane su sledeće osnovne grupe aktivnosti:

  • Analiza pravnih akata i strateških dokumenata iz izabranih oblasti, analiza potreba i problema sa kojima se suočavaju žene iz višestruko marginalizovanih grupa i žene koje su preživele nasilje u realizaciji svojih prava. Uporedna analiza stanja i politika u zemljama EU i kreiranje predloga za unapređenje politike i primene,
  • Povećanje razumevanja državne uprave (na nacionalnom i lokalnom nivou) u tri zemlje Zapadnog Balkana o potrebama žena koje su preživele nasilje i politikama koje mogu doprineti poboljšanju njihovog položaja,
  • Izgradnja kapaciteta ženskih organizacija  u oblasti analiza politika i istraživanja i učešća u procesima socijalne inkluzije i pristupanja EU.

Ciljna grupa – žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa

Na osnovu višegodišnjeg iskustva u radu sa ženama koje su žrtve nasilja izabrano je pet oblasti delovanja koje su specifične za ovu ciljnu grupu:

  • brigu o deci (prednost pri upisu dece u vrtić, podrška roditeljstvu, privremeni hraniteljski status i dr.),
  • zapošljavanje (prekvalifikacija i obrazovanje odraslih),
  • socijalno stanovanje,
  • dostupnu pravdu (proširena usluga besplatne pravne pomoći – sekundarna pravna pomoć), i
  • izdržavanje/alimentacija.

Stav svih partnera i zainteresovanih strana na ovom projektu je da oblast socijalnog uključivanja predstavlja suštinsku komponentu politika pristupanja EU. Takođe, očekuje se da Srbija u 2012. godini razvije Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM). Uključivanje ženskih organizacija u ove procese je od ključne važnosti i zahteva jačanje njihove uloge u konsultativnim procesima razvijanjem njihovih kapaciteta i sveobuhvatnom analizom već postojećih politika.