U junu 2006.godine Autonomni ženski centar je započeo realizaciju projekta “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”. Cilj projekta je da doprinese razvijanju održivog modela socijalne intervencije i utemeljenju koordinirane akcije svih institucija, pojedinaca i organizacija u oblasti nasilja u porodici na lokalnom nivou. Izvođjenje ovog projekta je podržala holandska organizacija HIVOS.

Projekat daje doprinos da radnici primarne zdravstvene zaštite definišu svoju aktivnu ulogu u tom problemu, kroz prepoznavanje, dokumentovanje i sveobuhvatni pristup adekvatnoj intervenciji, suzbijanju i prevenciji nasilja uopšte, a posebno nasilja u partnerskom odnosu. Projekat je doprineo boljem razumevanju problema nasilja nad ženama, potrebe za holističkim pristpom u intervencijama koje se pružaju ženama žrtvama muškog nasilja i neophodnošću uvođenja jedinstvenog načina i standarda u dokumentovanju zdravstvenih posledica nasilja. 

Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici AŽC-a je aprila 2006. započeo sa projektom »Kreni od sebe« koji je namenjen informisanju mladih ljudi o nasilju zasnovanom na rodu.

Projekat je deo regionalnog programa «Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na zapadnom balkanu» koji se sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. 

Cilj projekta «Kreni od sebe» je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od nasilja zasnovanog na rodu (u partnerskoj vezi, porodici i institucijama). Projektne aktivnosti su finansijski podržane od CARE BiH.

Saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici.

Projekat Za život bez straha II realizovan je tokom 2005. godine u svih 16 beogradskih opština u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i Sekretarijatom unutrašnjih poslova Beograda. Učesnice/i projekta bile/i su 225 stručnih radnica/ka iz Odeljenja za socijalni rad i 98 službenika/ca policije. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku DFID-a i HIVOS-a.

Projekat Nasilje u porodici – čija je odgovornost? koncipiran je tako da omogući adekvatnu primenu zakonskih rešenja u oblasti nasilja u porodici kroz koordiniranu akciju svih relevantnih institucija u zajednici, a u cilju ostvarivanja efikasne i sveobuhvatne zaštita od nasilja. Realizovan je u periodu od jula 2005. do aprila 2006. godine u 16 Odeljenja Gradskog centra za socijalni rad. Projekat je podržan od strane Freedom House-a.

Projekat je sproveden u saradnji Autonomnog ženskog centra, Ženskog centra iz Užica, Žena u crnom(Beograd) i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Projekat Od dobrih namera do dobre prakse – kreiranje dobrih postupaka u radu sa nasiljem u prodici, realizovan je u periodu od decembra 2003. do januara 2005. godine, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad – Beograd i 9 Odeljenja, kao partnerskim organizacijama i uz finansijsku podršku Fonda za socijalne inovacije, Ministarstva za socijalna pitanja [Sadašnjeg Ministartva rada, zapošljavanja i socijalne politike]. On je nastavak aktivnosti koje je Autonomni ženski centar započeo 2002. godine projektom Za život bez straha – saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici, sa namerom da se započne izgradnja modela koordinirane akcije lokalne zajednice u prevenciji i rešavanju problema nasilja u porodici. Pozitivni rezultati te saradnje uslovili su njen nastavak, – partneri su bili neposredno uključeni u planiranje, a tokom realizacije aktivnosti i u proces odlučivanja o svim izmenama i dopunama. 

Istraživanje Autonomnog ženskog centra o nasilju nad ženama i zdravstvenim posledicama sprovedeno je tokom 2003. godine, na uzorku od 1456 žena, u Beogradu. Istraživanje je integralni deo studije SZO o nasilju nad ženama, sprovedenoj u više zemalja sveta, i predstavlja prvo istraživanje ovog tipa u Srbiji.

Projekat Za život bez straha – saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici realizovan je tokom 2002/03. u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad i Gradskom službom unutrašnjih poslova, uz podršku Ministarstva za socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova republike Srbije i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u SCG i Ambasade Kraljevine Holandije.

Zdravstvena edukacija i podrška ženama u Srbiji je projekat koji je realizovan 2001. i 2002. godine. Ovim projektom omogućile smo ženama u 12 gradova Srbije da se bolje upoznaju sa svojim zdravljem i utiču na zdravstvenu zaštitu žena kroz seminare, radionice i javne tribine.