Priprema budućih profesionalaca za razumevanje rodno zasnovanog nasilja

Projekat »Kreni od sebe« je započeo 2006. godine kao odgovor na potrebu da se mladi ljudi - budući profesionalci već na fakultetu upoznaju sa problematikom nasilja zasnovanog na rodu, obzirom da se ta problematika ne izučava u okviru redovnog sistema školovanja.

Projekat ima za cilj da obezbedi adekvatnu zdravstvenu zaštitu, postupanje i intervencije za žene žrtve nasilja u partnerskim odnosima, kako bi se uticalo na smanjenje pojave i prepoznao uticaj nasilja na zdravlje žena u Srbiji.

Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta: Podizanje svesti predstavnika/ca pravosudnih i relevantnih vladinih institucija za razvoj efikasnih strategija i mera prevencije za zaštitu žrtava nasilja u porodici, i razvoj lokalnih mreža za borbu protiv nasilja u porodici.

U junu 2006.godine Autonomni ženski centar je započeo realizaciju projekta “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”. Cilj projekta je da doprinese razvijanju održivog modela socijalne intervencije i utemeljenju koordinirane akcije svih institucija, pojedinaca i organizacija u oblasti nasilja u porodici na lokalnom nivou. Izvođjenje ovog projekta je podržala holandska organizacija HIVOS.

Projekat daje doprinos da radnici primarne zdravstvene zaštite definišu svoju aktivnu ulogu u tom problemu, kroz prepoznavanje, dokumentovanje i sveobuhvatni pristup adekvatnoj intervenciji, suzbijanju i prevenciji nasilja uopšte, a posebno nasilja u partnerskom odnosu. Projekat je doprineo boljem razumevanju problema nasilja nad ženama, potrebe za holističkim pristpom u intervencijama koje se pružaju ženama žrtvama muškog nasilja i neophodnošću uvođenja jedinstvenog načina i standarda u dokumentovanju zdravstvenih posledica nasilja. 

Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici AŽC-a je aprila 2006. započeo sa projektom »Kreni od sebe« koji je namenjen informisanju mladih ljudi o nasilju zasnovanom na rodu.

Projekat je deo regionalnog programa «Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na zapadnom balkanu» koji se sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. 

Cilj projekta «Kreni od sebe» je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od nasilja zasnovanog na rodu (u partnerskoj vezi, porodici i institucijama). Projektne aktivnosti su finansijski podržane od CARE BiH.

Saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici.

Projekat Za život bez straha II realizovan je tokom 2005. godine u svih 16 beogradskih opština u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad Beograd i Sekretarijatom unutrašnjih poslova Beograda. Učesnice/i projekta bile/i su 225 stručnih radnica/ka iz Odeljenja za socijalni rad i 98 službenika/ca policije. Projekat je realizovan uz finansijsku podršku DFID-a i HIVOS-a.

Projekat Nasilje u porodici – čija je odgovornost? koncipiran je tako da omogući adekvatnu primenu zakonskih rešenja u oblasti nasilja u porodici kroz koordiniranu akciju svih relevantnih institucija u zajednici, a u cilju ostvarivanja efikasne i sveobuhvatne zaštita od nasilja. Realizovan je u periodu od jula 2005. do aprila 2006. godine u 16 Odeljenja Gradskog centra za socijalni rad. Projekat je podržan od strane Freedom House-a.

Projekat je sproveden u saradnji Autonomnog ženskog centra, Ženskog centra iz Užica, Žena u crnom(Beograd) i uz podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Projekat Od dobrih namera do dobre prakse – kreiranje dobrih postupaka u radu sa nasiljem u prodici, realizovan je u periodu od decembra 2003. do januara 2005. godine, u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad – Beograd i 9 Odeljenja, kao partnerskim organizacijama i uz finansijsku podršku Fonda za socijalne inovacije, Ministarstva za socijalna pitanja [Sadašnjeg Ministartva rada, zapošljavanja i socijalne politike]. On je nastavak aktivnosti koje je Autonomni ženski centar započeo 2002. godine projektom Za život bez straha – saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici, sa namerom da se započne izgradnja modela koordinirane akcije lokalne zajednice u prevenciji i rešavanju problema nasilja u porodici. Pozitivni rezultati te saradnje uslovili su njen nastavak, – partneri su bili neposredno uključeni u planiranje, a tokom realizacije aktivnosti i u proces odlučivanja o svim izmenama i dopunama.