Istraživanje Autonomnog ženskog centra o nasilju nad ženama i zdravstvenim posledicama sprovedeno je tokom 2003. godine, na uzorku od 1456 žena, u Beogradu. Istraživanje je integralni deo studije SZO o nasilju nad ženama, sprovedenoj u više zemalja sveta, i predstavlja prvo istraživanje ovog tipa u Srbiji.

Projekat Za život bez straha – saradnja sa institucijama na uspostavljanju mehanizama za praćenje i intervencije u oblasti nasilja u porodici realizovan je tokom 2002/03. u saradnji sa Gradskim centrom za socijalni rad i Gradskom službom unutrašnjih poslova, uz podršku Ministarstva za socijalna pitanja i Ministarstva unutrašnjih poslova republike Srbije i uz finansijsku podršku Delegacije Evropske komisije u SCG i Ambasade Kraljevine Holandije.

Zdravstvena edukacija i podrška ženama u Srbiji je projekat koji je realizovan 2001. i 2002. godine. Ovim projektom omogućile smo ženama u 12 gradova Srbije da se bolje upoznaju sa svojim zdravljem i utiču na zdravstvenu zaštitu žena kroz seminare, radionice i javne tribine.