Saradnja sa pravosudnim institucijama u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Glavni cilj projekta Nasilje u porodici – ka evropskim rešenjima je ostvaren celovit, delotvoran i koherentan model pravne zaštite žrtava nasilja u porodici u Srbiji. 


Specifični ciljevi projekta su:

1. Unapređena znanja i ujednačena sudska praksa postupanja u slučajevima nasilja u porodici u okviru krivične, parnične i prekšajne materije.
2. Povezana sudska praksa u okviru krivične, parnične i prekšajne materije koja reguliše zaštitu od nasilja u porodici.
3. Uspostavljena direktna saradnja pravosudnih institucija sa drugim relevantnim javnim službama u zajednici (policija, centar za socijalni rad, zdravstvene i obrazovne ustanove, lokalna vlast, NVO i dr.) 

Projekat se realizuje u Beogradu i 5 okruga u Centralnoj Srbiji (uključuje 28 gradova): 1. Kragujevac (gradovi Batočina, Aranđelovac, Rača, Topola, Kragujevac); 2. Šabac (gradovi Loznica, Ljubovija, Bogatić, Vladimirci, Koceljeva, Krupanj, Šabac); 3. Smederevo (gradovi Smederevska Palanka, Velika Plana, Smederevo); 4. Požarevac (gradovi Veliko Gradište, Petrovac, Malo Crniće, Kučevo, Žabari, Žagubica, Pozarevac); 5. Jagodina (gradovi Ćuprija, Svilajnac, Rekovac, Paraćin, Despotovac, Jagodina) 

Glavne aktivnosti predviđene projektom od 2008. do 2010. godine:

1.    Seminari za sudije, javne tužioce i sudije za prekršaje
Za 3 godine biće organizovano 51 seminara za sudije krivičnih, parničnih i prekršajnih sudova i javne tužioce, predstavnike policije, CSR i advokatkinje ženskih NVO, u 5 beogradskih opštinskih i okružnom sudu i u 5 okružnih sudova u Srbiji (Kragujevac, Sabac, Smederevo, Pozarevac i Jagodina) pod čijom nadležnosti je 28 opštinskih sudova.
    Cilj seminara biće sticanje i/ili unapređivanje znanja u vezi sa specifičnim karakteristikima nasilja u porodici, međunarodnim standardima i primerima dobre prakse, primenom zakona (mogućnosti i teškoće), međusektorkom saradnjom, efektima preventivnih i represivnih mera. Na stručnim sastancima će biti razmatrane mogućnosti unapređivanja i ujednačavanja pravne prakse u Srbiji, kao i mogućnosti povezivanja sudova i drugih relevantnih javnih službi na lokalnom nivou.

2.    Susreti profesionalaca iz relevantnih službi
Biće organizovani stručni sastanci (susreti) profesionalaca iz pravosudnog sistema sa profesionalcima iz drugih relevantnih službi (centar za socijalni rad, policija, zdravstvene službe, lokalna samouprava) u cilju uspostavljanja direktnih individualnih kontakata, razmene profesionalnih ikustava, definisanja načina razmene informacija i unapređivanja saradnje. 

3.    Analiza primene mera zaštite od nasilja u porodici u parničnim sudovima i CSR
Biće organizovana analiza (kvantitativna i kvalitativna) primene mera zaštite od nasilja u porodici po novom Porodičnom zakonu u sudovima u Beogradu i 5 okruga u Centralnoj Srbiji.

Cilj analize je podsticanje primene novog instituta (utvrđivanje prednosti i prepreka), ujednačavanje sudske prakse i uspostavljanje bolje saradnje sa relevantnim službama (CSR, zdravstvene službe, policija, tužilaštvo, prekršajni sudovi). Postojeća ekspertska grupa (profesori Pravnog fakulteta, predstavnice Okružnog suda u Beogradu i predstavnice nadzorne službe u Ministarstvu za socijalnu politiku), koja će  uspostaviti metodologiju analize, nadgledati prikupljanje podataka, obaviti obradu prikupljenog materijala i pisanje izveštaja. Izveštaji će biti predstavljeni sudijama parničnih veća, predstavnicima CSR, NVO i donosiocima odluka na svim nivoima na stručnim skupovima u Beogradu (2) i CS (5).

4.    Monitorisanje državnih politika/strategija i zagovaranje pozitivnih promena
Biće organizovano praćenje državnih politika i strategija u nekoliko oblasti relevantnih za unapređenje položaja žena i reformu pravosudnog sistema u Srbiji, sa ciljem da se zagovara/lobira za postizanje pozitivnih promena.

5.    Pružanje besplatne pravne pomoći korisnicama usluga u AWC
Organizovanje advokatskih usluga za žene žrtve nasilja u porodici koje se obrate AWC: a. davanja pravnih saveta i pisanje podnesaka 3 puta nedeljno (po 2 sata) za žene žrtve nasilja u porodici; b. pravno zastupanje 10 najsiromašnijih klijentkinja AWC na godišnjem nivou.