Priprema budućih profesionalaca za razumevanje rodno zasnovanog nasilja

Projekat »Kreni od sebe« je započeo 2006. godine kao odgovor na potrebu da se mladi ljudi - budući profesionalci već na fakultetu upoznaju sa problematikom nasilja zasnovanog na rodu, obzirom da se ta problematika ne izučava u okviru redovnog sistema školovanja.

Preporuka Saveta Evrope CM/Rec(2007)13 o rodno prilagođenoj politici u obrazovanju

Predlozi AŽCa za unapređenje rodne politike u obrazovanju u Republici Srbiji

Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije

Diplomski rad vršnjačke edukatorke Danijele Pešić na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu - Aktivnosti za podizanje javne svesti o nasilju nad ženama

Projekat »Kreni od sebe« je deo regionalnog programa „Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na zapadnom Balkanu“ koji se sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji, a finansijski je podržan od Care International NWB.

Cilj projekta „Kreni od sebe“ je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od nasilja zasnovanog na rodu (u partnerskoj vezi, porodici i institucijama).

Kroz informativne i edukativne aktivnosti, zagovaranje, lobiranje i podizanje motivacije studenata i studentkinja za učešće u prevenciji i zaštiti od nasilja očekujemo ispunjenje tri kratkoročna cilja:

1.     Podignut nivo opšte i specifične informisanosti i znanja studentske populacije o nasilju zasnovanom na rodu i rodnoj ravnopravnosti.

2.     Podstaknuta motivacija studentkinja/nata za samoorganizovanje i učešće u preventivnim aktivnostima namenjenim vršnjacima.

3.     Podržana inicijativa studenata/kinja za aktivno učešće u promociji rodne ravnopravnosti i akcijama protiv rodno zasnovanog nasilja u okviru visokoškolskih institucija i studentskih organizacija.

Ključne projektne aktivnosti su namenjene studentima/kinjama fakulteta u Srbiji na kojima se školuju budući profesionalci za oblast nasilja u porodici (socijalni rad, prava, specijalna edukacija i rehabilitacija, medicina, policijska akademija, psihologija) i predstavnicima/cama studentskih organizacija. Tokom 2007. i 2008. godine u projektu je učestvovalo oko 600 studenata/kinja i učenika/ca srednjih škola.

Aktivnosti tokom 2007. i 2008. godine obuhvataju:

I Informativne i edukativne aktivnosti

1.     Vršnjačka edukacija na fakultetima – 12 vršnjačkih edukatorki je održalo ukupno 38 radionica za oko 200 studenata/kinja na 8 fakulteta u 4 grada u Srbiji (Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac).

2.     Vršnjačke edukatorke su održale dvodnevni trening za trenere za 20 mladih osoba koje će sprovoditi Strategiju za zdravlje mladih u Republici Srbiji;

3.     Predavanja na fakultetima - održana su 2 predavanja u okviru redovne nastave na Pravnom fakultetu u Nišu i na FPNu za oko 190 studenata/kinja;

4.     Tribine za srednjoškolce - održane su 4 tribine u 4 grada u Srbiji (Novi Sad, Ćuprija, Veliko Gradište i Beograd) za srednjoškolce koje su vodile vršnjačke edukatorke;

5.     Štampani su informativno-edukativni materijali i distribuirani u 4 grada u Srbiji;

6.     AŽC je postala članica Y-PEER mreže, međunarodne mreže vršnjačkih edukatora;

7.     Učesnici/ce projekta su učestvovali na nagradnim konkursima o nasilju nad ženama i osvojili/e prve nagrade.

8.     Vršnjačka edukatorka, studentkinja psihologije je za potrebe ispita na fakultetu sprovela istraživanje o seksualnom uznemiravanju u vozilima javnog prevoza u Beogradu.

II Samoorganizovanje za vršnjačko savetovanje 

1.     Grupa od 20 studentkinja motivisanih za rad na SOS telefonu je završila osmodnevnu instruktažu (februar – mart 2007.), 11 polaznica instruktaže je završilo tromesečnu praksu na SOS telefonu u AŽCu (april-septembar 2007.), a 3 polaznice su postale volonterke na SOS telefonu AŽCa.

2.     Vršnjačke edukatorke odgovaraju na pitanja postavljena preko online savetovališta za žene i mlade žrtve nasilja koje postoji u okviru web sajta AŽCa.

III Akcije zagovaranja i lobiranja 

1.     Otvoren je konkurs za studente/kinje i studentske organizacije i njihove pozitivne inicijative na fakultetima u oblasti rodno zasnovanog nasilja.

2.     Predstavnice AŽCa su aktivno učestvovale u izradi Nacionalne strategije za mlade Republike Srbije i komentarisanju nacrta Strategije Ministarstva za omladinu i sport Republike Srbije.

3.     8 vršnjačkih edukatorki je učestvovalo u analizi udžbenika na fakultetima

4.     Prevedena je preporuka Saveta Evrope CM/Rec(2007)13 državama članicama o rodno prilagođenoj politici u obrazovanju.

5.     Napravljeni su predlozi za unapređenje rodne politike u obrazovanju koji su predstavljeni predstavnicima Ministarstva prosvete.

IV Regionalna dimenzija projekta

1.     Istraživanje partnerske organizacije iz Hrvatske CESI „Nasilje ne prolazi samo od sebe“ o nasilju u adolescentskim vezama prezentovano je u Beogradu.

2.     Učesnice projekta su prezentovale vršnjačku edukaciju na regionalnoj konferenciji „Uloga edukacije u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja“ (Zenica, BiH, novembar 2007).

3.     Predstavnice partnerskih organizacija iz regiona (CESI, Zagreb; MEDICA, Zenica i AŽC, Beograd) su boravile u studijskoj poseti ženskim i omladinskim organizacijama u Irskoj (februar 2008.).