U junu 2006.godine Autonomni ženski centar je započeo realizaciju projekta “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”. Cilj projekta je da doprinese razvijanju održivog modela socijalne intervencije i utemeljenju koordinirane akcije svih institucija, pojedinaca i organizacija u oblasti nasilja u porodici na lokalnom nivou. Izvođjenje ovog projekta je podržala holandska organizacija HIVOS.

Saradnici na realizaciji projektnih aktivnosti su lokalne samouprave i centri za socijalni rad 4 beogradske gradske opštine – Lazarevac, Palilula, Zvezdara, Voždovac, i 5 opština u Srbiji – Kragujevac, Loznica, Ćuprija, Golubac i Smederevska Palanka. Svi partneri u okviru ovog projekta su podjednako motivisani da ostvare planirane aktivnosti i očekivane rezultate:

  • usaglašene definicije i principe rada svih relevantnih službi u zajednici,
  • integrisane i usaglašene procedure postupanja u zaštiti od nasilja u porodici u svim relevantnim službama u zajednici,
  • formiran održiv model koordinirane intervencije institucija i organizacija u zajednici uz aktivnu podršku lokalne samouprave.

Projektne aktivnosti se realizuju tokom 2006. i 2007. godine i uključuju:

-   konsultativne sastanke sa predstavnicima lokalne samouprave i javnih službi za detaljno planiranje lokalnih aktivnosti:

♦    U dosadašnjem toku projekta realizovano je 28 konsultativnih sastanaka na kojim su potpisani Sporazumi o saradnji izmedju AŽC-a, opština i centara za socijalni rad, dogovoren plan aktivnosti, planirane dodatne aktivnosti prilagodjene potrebama i mogućnostima svake lokalne zajednice;

- edukacije i stručne sastanke sa predstavnicima svih relevantnih službi;

♦      Realizovano je bazičnih dvodnevnih seminara Nasilje u porodici i institucionalna zaštita, 10 jednodnevnih seminara Koordiniran akcija lokalne zajednice i 21 jednodnevnih izbornih seminara (Rad sa žrtvama nasilja; Organizovanje i vodjenje konferencija slučaja, Rad sa nasilnicima u CSR; Grupe samopomoći, Prevladavanje profesionalnog stresa); link na Edukacije

Održana su 3 stručna sastanka za predstavnike/ce obrazovno vaspitnih institucija; 4sastanka za prezentaciju modela saradnje službi u Gradskoj opštini Lazarevac, kao ijedan zajednički stručni sastanak predstavnika svih opština i CSR uključenih u projekat. (link na fotografije sa događaja http://www.womenngo.org.rs/galerije/povezimo.html)

- organizovanu podršku za sistematsku primenu stečenih znanja:

-  uspostavljanje i vođenje evidencije – u svim centrima za socijalni rad je instalirana baza za evidenciju slučajeva nasilja i pruženih usluga;

-    organizovanje konferencija slučaja za planiranje konkretnih mera zaštite žrtava nasilja- 5 centara za socijalni rad redovno održava konferencije slučaja;

-    podsticanje alternativnih usluga – na konkursu Stalne konferencije gradova i opština za «Najbolje prakse u lokalnoj zajednici» Gradska opština Lazarevac u saradnji sa GCSR Odeljenje Lazarevac i AŽC osvojila je drugo mesto u konkurenciji programa «Borba protiv socijalne isključenosti»; Gradska opština Lazarevac je potpisala sporazum sa 10 advokatskih kancelarija o besplatnom zastupanju žrtava nasilja (pravni paket je pripremio AŽC); GCSR Odeljenja Voždovac i Palilula su dobile podršku za formiranje «mobilnih timova» za nasilje u porodici (projektna sredstva obezbeđena iz donacije Sekretarijata za za socijalnu i dečiju zaštitu grada Beograda i budžeta Gradske opštine Palilula i podrška AŽC); AŽC je partner Gradskoj opštini Zvezdara, Komisiji za rodnu ravnopravnost u projektu pružanja besplatne pravne pomoći žrtvama nasilja.
- pripremu informativnih materijala za građane/ke;

♦    9 opština se aktivno uključilo u kampanju Saveta Evrope ‘Zaustavimo nasilje u porodici nad ženama’ (štampani su plakati i lifleti sredstvima lokalnih samouprava); organizovane su brojne tribine i predavanja za različite grupe građana sa ciljem podizanje svesti o važnosti prevencije i zaštite građanki i građana od nasilja; (za više informacija pogledati http://www.womenngo.org.rs/content/view/122/

- medijske aktivnosti kojima se najšira javnost informiše o problemu nasilja u porodici i inicijativama lokalne samouprave i službi na unapređenju zaštite žrtava nasilja.


♦   Predstavnici relevantnih institucija i lokalne samouprave iz svih opština i predstavnice AŽC imale su 101 nastup u lokalnim i nacionalnim medija;