Autonomni ženski centar  je 2008. I 2009. godine nastavio sa realizacijom projekta  “Povežimo zajednicu - podsticanje akcije lokalne samouprave, javnih službi i nevladinih organizacija u izgradnji modela koordinirane akcije u oblasti nasilja u porodici”.

Cilj projekta je da uspostavi održivi integralni model prevencije i zaštite od nasilja u porodici u najmanje 5 opština u Srbiji kao i integracija lokalnih modela u relevantne nacionalne politike i buduće strategije za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici. Izvođenje projekta podržali su Ambasada Finske, UNDP i BTD (Balkan trust for democracy).

Saradnici na realizaciji projektnih aktivnosti su lokalne samouprave i centri za socijalni rad 4 beogradske gradske opštine – Lazarevac, Palilula, Zvezdara, Voždovac, i 4 opštine u Srbiji – Kragujevac, Loznica, Ćuprija i Smederevska Palanka. Svi partneri u okviru ovog projekta su podjednako motivisani da ostvare planirane aktivnosti i očekivane rezultate:

 • usvojeni zajednički principi rada i definisane procedure postupanja u zaštiti od nasilja u porodici u svim relevantnim službama u zajednici;
 • sistematsko praćenje efekata rada službi;
 • redovna razmena informacija među službama na lokalnom nivou;
 • unapređenje znanja i veština profesionalaca u javnim službama i promena stavova po pitanju nasilja u porodici;
 • razvijeni akcioni planovi za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici i povezani sa relevantnim strateškim dokumentima opštine, razvijeni programski budžeti za planirane aktivnosti;
 • predviđena sredstva u lokalnim budžetima za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici;
 • pozitivna iskustva na lokalnom nivou inkorporisana u nacionalne strategije i akcione planove;
 • ojačani odnosi (povezane potrebe i interesi) između lokalne samouprave, javnih službi, nevladinih organizacija i korisnika/ca, građana, identifikovane potrebe i građani uključeni u procese planiranja promena u zajednici;
 • građani informisani o ključnim temama koje se tiču nasilja u porodici, informativni materijali distribuirani u svim opštinama i na info pultovima u javnim službama;

Projektne aktivnosti se realizuju tokom 2008. i 2009. godine i uključuju:

A. Aktivnosti usmerene na povećanje znanja zaposlenih u relevantnim institucijama (centri za socijalni rad, policija, zdravstvene službe i pravosudni sistem) o nasilju nad ženama u porodici:

 • 18 konsultativnih intersektorskih (tematskih) ekspertskih sastanaka, radionica i/ili supervozorskih sastanaka (po 2 u svakoj opštini) namenjenih rešavanju konkretnih problema koji se odnose na nasilje u porodici uz podršku stručnjaka/kinja supervizora/ki.
 • 4 napredna edukativna seminara za eksperte/kinje iz centara za socijalni rad, specijalizovanih za različite oblastii rada (rad sa žrtvama nasilja/grupe samopomoći, rad sa nasilnicima, prevladavanje profesionalnog stresa)
 • podrška profesionalcima za sistematsku primenu stečenog znanja kroz: a. primenu protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici; b. ustanovljavanje i vođenje evidencije o nasilju u porodici; c. „međupovezivanje” podataka relevantnih službi (policija, centri za socijalni rad, zdravstveni centri – pravosudni sistem); d. organizovanje konferencija slučaja za složene slučajeve nasilja u porodici (78 – najmanje 1 mesečno u 4 veće opštine i 1 u dva meseca u ostalim opštinama), supervizija konferencija slučaja; e. iniciranje razvoja službi koje nedostaju u zajednici i povezivanje sa lokalnim NVO specijalizovanim za prevenciju i zaštitu žrtava nasilja.
 • priprema relevantnog edukativnog i informativnog materijala o nasilju u porodici, zakonskoj regulativi i intervencijama relevantnih službi, kao i distribucija materijala u javnim službama i opštinama.

B. Aktivnosti usmerene na povezivanje institucija i na njihovu nezavisnu, kontinuiranu koordinaciju u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici:

 • Intersektorski sastanci za planiranje i razvijanje saradnje sa predstavnicima relevantnih institucija u svim opštinama u cilju usvajanja zajedničkih principa rada, definisanje procedura postupanja u svakoj od službi i definisanje oblika saradnje i razmene informacija među službama u zajednici. Biće potpisani sporazumi o saradnji između predstavnika relevantnih institucija na lokalnom nivou.
 • 2 međuopštinska sastanka za predstavnike lokalnih samouprava i CSRa na kojima će se raspravljati o postignućima (tranfer modela „dobre prakse”, identifikovanje potreba i rešavanje tekućih problema).
 • razvijanje internih mehanizama za praćenje i procenu efekata koordinacije akcija zajednice na prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici („ček liste” za samoprocenu, periodična analiza podataka o nasilju i intervencijama, procena korisnika/ca)
 • medijske aktivnosti kojima se najšira javnost informiše o problemu nasilja u porodici i inicijativama lokalne samouprave i službi na unapređenju zaštite žrtava nasilja.
 • javne diskusije (okrugli stolovi) - najmanje po 1 okrugli sto u svakoj opštini na kome će predstavnici institucija i lokalne samouprave informisati građane o preduzetim akcijama.
 • profesionalci u relevantnim službama (CSR, policija, škole) će obezbediti anonimni upitnik za identifikovanje potreba i/ili kvaliteta usluga (iskustvo i zadovoljstvo korisnika/ca).

C. Aktivnosti usmerene na integrisanje modela u lokalne politike prevencije i zaštite od nasilja u porodici:

 • ·         dva dvodnevna seminara za predstavnike opština i CSRa za operativno planiranje socijalnih intervencija u oblasti nasilja u porodici, uključujući programsko budžetiranje u okviru godišnjih operativnih planova CSRa i strateških planova u oblasti socijalne politike zajednice.
 • lobiranje lokalnih zajednica za usvajanje akcionih planova za borbu protiv nasilja u porodici, uključujući i raspodelu sredstava iz lokalnih budžeta za realizaciju planova.

D. Aktivnosti lobiranja za usvajanje nacionalnih strategija i integraciju lokalnih modela prevencije i zaštite od nasilja u porodici u relevantne nacionalne politike:

 • Monitoring procesa izrade i/ili implementacije relevantnih nacionalnih strategija i akcionih planova.
 • Lobiranje relevantnih aktera na nacionalnom nivou za usvajanje Strategije protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Lobiranje za usvajanje podzakonskih akata (protokola, sporazuma, formulara za dokumentovanje itd.), kreiranih kroz participativni proces i implementiranih na lokalnom nivou.
 • Kreiranje predloga i lobiranje za zakonske izmene u oblasti nasilja u porodici i nasilja nad ženama.