Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici AŽC-a je aprila 2006. započeo sa projektom »Kreni od sebe« koji je namenjen informisanju mladih ljudi o nasilju zasnovanom na rodu.

Projekat je deo regionalnog programa «Borba protiv rodno zasnovanog nasilja na zapadnom balkanu» koji se sprovodi u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. 

Cilj projekta «Kreni od sebe» je doprinos uspostavljanju efikasnih načina prevencije i zaštite mladih ljudi od nasilja zasnovanog na rodu (u partnerskoj vezi, porodici i institucijama). Projektne aktivnosti su finansijski podržane od CARE BiH.


Kroz informativne i edukativne aktivnosti, zagovaranje, lobiranje i podizanje motivacije studenata i studentkinja za samoorganizovanje očekujemo ispunjenje tri kratkoročna cilja:

1. Podignut nivo opšte i specifične informisanosti i znanja studentske populacije o nasilju zasnovanom na rodu i rodnoj ravnopravnosti;

2. Podstaknuta motivacija studentkinja/nata za samoorganizovanje i učešće u prevenciji i zaštiti vršnjaka od nasilja;

3. Podstaknuta motivacija i podržana inicijativa studenata/kinja za aktivno učešće u promeni politike i procedura obrazovnih ustanova i studentskih organizacija u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem i rodnom ravnopravnošću. 

Ključne projektne aktivnosti su namenjene studentima/kinjama beogradskih fakulteta na kojima se školuju budući profesionalci za oblast nasilja u porodici (psihologija, pedagogija, prava, socijalni rad, specijalna edukacija i rehabilitacija i medicina) i studentskih domova i predstavnicima/cama studentskih organizacija.

Šta smo radile u periodu april – decembar 2006?

I. Edukativne i informativne aktivnosti 

1. Tokom jula 2006. godine je izvedena četvorodnevna peer edukacija za 20 posebno motivisanih studenata i studentkinja Beogradskog Univerziteta na teme rodno zasnovanog nasilja i rodne ravnopravnosti. Ova edukacija je osnov za njihov dalji rad sa svojim vršnjacima i vršnjakinjama na prepoznatim fakultetima i u studentskim domovima.

2. U oktobru i novembru peer edukatorke su održale 27 radionica za 103 osobe na Fakultetu političkih nauka, Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i u 4 studentska doma. Prema sprovedenoj pismenoj evaluaciji učesnici/e su seminare ocenili/e ocenom 4,7 (na skali od 1 - vrlo loše, potpuno nezadovoljan/na, do 5 - odlično, potpuno zadovoljna/an), a rad peer edukatorki ocenom 4,64.

Foto album sa radionica  

3. Tokom međunarodne kampanje «16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama» održane su 3 javne tribine u 2 grada u Srbiji za oko 150 učesnika/ca. Dve tribine su održane u Beogradu (na FPNu i u DKSGu) jedna u Zrenjaninu (na Tehničkom fakultetu).

4. Pripremljeno je 4 vrste informativnog  materijala (lifleta i plakata) o porodičnom i seksualnom nasilju i distribuirano u 3 grada u Srbiji;

5. Aktivnosti na projektu su medijski ispraćene. Vest na sajtu b92 sa komentarima

6. U okviru web prezentacija AŽCa otvoreno je online savetovalište za žene i mlade.

II. Samoorganizovanje za vršnjačko savetovanje 

1. Formirana grupa od 20 studentkinja motivisanih za rad na SOS telefonu;

2. Grupa studentkinja će tokom januara i februara 2007. završiti osmodnevnu instruktažu za vršnjačko savetovanje na SOS telefonu, nakon čega će im biti omogućena tromesečna praksa na SOS telefonima.

III. Akcije zagovaranja i lobiranja 

1. Uspostavile smo kontakte sa studentskim organizacijama i zajedno sa njima organizovale tribine;

2. Učestvovale smo u kreiranju antidiskriminatornih klauzula za Statute fakulteta  

3. Analizirale smo Akcioni plan politike za mlade u Vojvodini i kreirale predloge za njegove izmene i dopune;

4. Prikupljale smo informacije o edukativnim programima i sadržajima na nekoliko fakulteta sa ciljem procene postojanja sadržaja o NZR i RR u redovnim i/ili izbornim predmetima;

5. Peer edukatorke su aktivno učestvovale u Međunarodnoj kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama.

Šta smo postigle 2006?

 1. 103 studenta/kinja, budućih profesionalaca/ki u institucijama u sistemu zaštite od nasilja u porodici:

 • može da identifikuje rodno zasnovano nasilje i njegove različite forme;
 • je senzibilisano za pitanja roda, rodnih uloga, stereotipa i predrasuda;
 • je podstaknuto na samoanalizu;
 • je spremnije da čuje i primi različita mišljenja i stavove o
  • zakonskoj regulativi i procedurama u slučajevima nasilja u porodici;
  • funkcionisanju i efikasnosti institucija;
  • seksualnom nasilju, seksualnom ucenjivanju i uznemiravanju;
  • kako pomoći žrtvi partnerskog nasilja.

3. Podstakle smo devojke koje prepoznaju nasilje u svojim partnerskim relacijama da svoje iskustvo podele
započnu promenu.

4.  Postavile smo online savetovalište za mlade žene koje mogu anonimno i na jednostavan način da dođu do odgovora o nasilju.

5. Uočile smo da na fakultetima nedostaju sadržaji o rodnoj ravnopravnosti i nasilju zasnovanom na rodu; da treba da motivišemo osobe muškog pola da više učestvuju u aktivnostima;