Trajanje projekta: 3 godine

Projekat finansiran od strane: Ambasade Kraljevine Norveške

Partnerske organizacije na ovom projektu su Kontakt organizacije civilnog društva (KOCD): Amity- snaga prijateljstva (pitanje položaja starih), Autonomni ženski centar (pitanje položaja žena), Centar za samostalni život invalida Srbije (pitanje položaja osoba sa invaliditetom), Građanske inicijative (pitanje položaja mladih), Grupa 484 (pitanje položaja izbeglih i raseljenih lica), Društvo za razvoj dece i mladih – Omladinski klub (pitanje položaja dece), Romski informativni centar (pitanje položaja Roma).

Osnovi cilj ovog projekta je obezbeđivanje efikasnije primene novog Zakona o socijanoj zaštiti i mera koje se donose u cilju suzbijanja socijalne isključenosti.

Tokom tri godine projekta potrebno je razviti mehanizme monitoringa i izveštavanja o primeni i efektima  Zakona o socijalnoj zaštiti na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat ima 2 komponente:

a) Analitičko-istraživačka komponenta: praćenje specifičnih mera socijalne zaštite za 7 ugroženih kategorija, praćenje institucija nadležnih za te mere, praćenje mehanizama za sprovođenje mera i praćenje na koji način institucije evaluiraju i izveštavaju o efektima mera.

b) Zagovaračka komponenta: razvoj mehanizama za uključivanje građana u donošenje odluka, praćenje i izveštavanje, osnaživanje građana i podizanje kapaciteta, kampanje javnog zagovaranja.