Trajanje projekta: 15 meseci

Projekat finansira: UN Women

Partnerske organizacije na projektu su CESI :: Centar za Edukaciju, Savjetovanje i Istraživanje, Zagreb i Fondacija CURE , Sarajevo

Osnovni cilj projekta je osnaživanje mladih žena i devojaka, aktivistkinja ženskih grupa (naročito iz višestruko marginalizovanih grupa, iz ruralnih i nerazvijenih oblasti i Romkinja) za aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou kako bi postale prepoznate braniteljke ženskih ljudskih prava. Projekat će doprineti umrežavanju sa vršnjakinjama iz BiH, Srbije i Hrvatske i jačanju kapaciteta ženskih organizacija.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Povećan broj mladih aktivistkinja iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske koje su stekle nova znanja i veštine da utiču na javne politike iz oblasti ženskih ljudskih prava
  2. Formirana prva regionalna mreža  mladih žena, aktivistkinja za ženska ljudska prava iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske
  3. Kreirana najmanje 3 izveštaja (jedan po zemlji) sa preporukama za unapređenje politike za mlade u delu koji se odnosi na rodnu ravnopravnost.

Osnovne grupe aktivnosti:

  1. Edukacija mladih žena u 2 modula na teme: ženska ljudska prava, feminizam, aktivizam, prevencija nasilja, analiza javnih politika, zagovaranje i akciono planiranje;
  2. Studijska poseta vladinim institucijama u Srbiji koje se bave ljudskim pravima, rodnom ravnopravnošću i suzbijanjem rodno zasnovanog nasilja;
  3. Regionalna konferencija za mlade aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koja će se održati u Sarajevu za vreme festivala ženske umetnosti PitchWise. Na konferenciji će mlade aktivistkinje iz regiona razgovarati o problemima sa kojima se susreću i osmišljavati strategiju za buduće aktivnosti; 
  4. Dva regionalna sastanka - u Zagrebu i Beogradu, na kojima će mlade žene iz regiona imati prilike da razmene iskustva i dobre prakse iz svojih zemalja; 
  5. Kreiranje on-line platforme za razmenu znanja, iskustva i dobrih praksi i bolje povezivanje vršnjakinja i aktivistkinja iz regiona; 
  6. Akcije zagovaranja na lokalnom nivou koje će izvesti aktivistkinje u svojim sredinama u skladu sa prepoznatim potrebama;
  7. Istraživanje usmereno na analizu javnih politika za mlade sa ciljem unapređenja rodne perspektive politika za mlade.