Dvogodišnji projekat se sprovodi uz saradnju sa institucijama na lokalnom nivou (centri za socijalni rad, policijske stanice, osnovna tužilaštva i sudovi, domovi zdravlja u opštinama Lazarevac, Zvezdara, Zrenjanin, Sombor) i u partnerstvu sa Pokrajinskim sekretarijatom za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova, a uz finansijsku podršku OAK Fondacije.

Svrha projekta je doprinos uspostavljanju sistema zaštite žrtava nasilja u porodici na nacionalnom nivou kroz koordinirani model intervencija službi baziran na jasnoj politici I principima zaštite, formulisanim pravilima postupanja i procedurama, uspostavljenim mehanizmima za praćenje postupanja, koji će voditi ka sveobuhvatnoj, efektivnoj i efikasnoj zaštiti žrtve nasilja.

Specifični ciljevi:

1) Izrada dokumenata o međusektorskoj saradnji na lokalnom nivou:

 • Protokol o postupanju službi i međusektorskoj saradnji, koji je zasnovan na iskustvima i poziciji žrtve nasilja, i gde je primarni cilj zaštite zaustavljanje i sprečavanje daljeg nasilja;
 • Jedinstvena evidencija o nasilju u porodici;
 • Model komunikacije i razmene informacija između službi o slučajevima nasilja u porodici;
 • Model (interni i eksterni) praćenja, nadzora i procene efekata zaštite.

Očekivani rezultati:

 • Formulisana pisana uputstva tj. Protokol o postupnaju službi i međusektorskoj saradnji;
 • Formulisana pisana uputstva za uspostavljanje internih i eksternih mehanizama za praćenje efekata operativnih procedura i njihove dosledne primene od strane profesionalaca;
 • „Matrica“ (lista indikatora) za procenu postupanja;
 • Razvijena uputstva za primenu dokumenata, koja će omogućiti „horizontalni“ prenos znanja i veština;
 • Ostvaren uticaj na donosioce odluka na nacionalnom nivou da se usvoje predložene procedure i modeli.


2) Stvaranje modela ‘’angažovanih usluga’’ (institucionalno zagovaranje) u ženskim nevladinim organizacijama specijalizovanim za pružanje podrške ženama žrtvama nasilja;

Očekivani rezultati:

 • Promena pozicije žena žrtava nasilja, od pasivnih korisnica institucionalnih usluga, do aktivne uloge u zastupanju svojih prava i društvene promene u zajednici;
 • Razvijena dimenzija zagovaranja konsultantkinja u ženskim organizacijama – zastupanje korisnica u institucijama i uticaj na promene politike i procedura profesionalaca na lokalnom nivou;
 • Razvijeni „alati“’’ za eksterni monitoring i procenu efekata mera zaštite žrtava;
 • Razvijena uputstva za primenu modela i za ’’horizontalni’’ prenos znanja i veština.