Trajanje projekta: 24 meseca (2013/2014)

Projekat finansira: Evropskа unijа u okviru IPA programa – Civil Society Facility Framework Partnership Agreements

Podršku projektu u Srbiji pružaju: Institut za održive zajednice (ISC) i Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID).

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu žena od nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima.


Specifičan cilj projekta je jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Okvir za projektne aktivnosti predstavlja Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Razvijena znanja i veštine ženskih organizacija za aktivno učešće u javnom dijalogu i uticaj na donosioce odluka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja.
  2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.
  3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.
  4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti:

  1. Seminari, radionice i treninzi za članice ženskih organizacija i mreža o metodama prikupljanja podataka, praćenje primene zakona i politika, aktivnosti zagovaranja, razvoj komunikacijskih strategija, poznavanje nadležnosti i korišćenje mehanizama nezavisnih regulatornih tela (zaštitnik građana, poverenica za zaštitu od diskriminacije...).
  2. Međunarodne konferencije o nasilju prema ženama i značaju Konvencije Saveta Evrope.
  3. Aktivnosti javnog zagovaranja u vezi sa ratifikacijom i usklađivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije Saveta Evrope. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapređenje zakona i politika.
  4. Zastupanje prava korisnica, podrška ženama u samozastupanju prava, praćenje primene lokalnih politika zaštrte od nasilja i politike socijalnog uključivanja, predlaganje rešenja.
  5. Praćenje i procena efekata primene odredbi Konvencije Saveta Evrope i priprema redovnih izveštaja.

Podaci o drugoj fazi projekta mogu se pogledati na ovom linku.