Donator: Avon Foundation Fund

Trajanje projekta: maj 2022- maj 2023

Ciljevi projekta:

Projekat ima za cilj smanjenje ekonomske zavisnosti, koja je dominantan razlog zašto žene sa iskustvom nasilja trpe nasilne veze. Pomaganje ženama sa iskustvom nasilja da postignu ekonomsku nezavisnost kroz unapređenje, odnosno sticanje novih veština, znanja i aktivno učešće na tržištu rada, uz kontinuiranu podršku i doprinos AŽC-a promenama u lokalnim politikama zapošljavanja.

Osnovne informacije o projektu:

Razvoj veština i znanja žena kroz prikupljanje informacija o specifičnim potrebama žena; informisanje, usmeravanje i posredovanje, podrška ženama kroz redovne AŽC usluge.

Jačanje programa ekonomskog osnaživanja, kao nova AŽC usluga poput kreiranja informativnih materijala za žene, priprema i sprovođenje specifičnih obuka, prikupljanje i izrada novih materijala, razvijanje internih kapaciteta za uspostavljanje nove službe; širenje informacija o uslugama preko AŽC sajta

Uspostavljanje i razvijanje saradnje sa relevantnim organizacijama i institucijama: sastanak radi predstavljanja podataka o specifičnim potrebama preživelih u pogledu ekonomskog osnaživanja i zapošljavanja; priprema smernica i uputstava za zainteresovane strane; evaluacioni sastanak, zaključci i predlozi donosiocima odluka.