24-25. oktobar 2022. Niš  Predstavnice Autonomnog ženskog centra su i ove godine imale saopštenje na Oktobarskim susretima u socijalnoj zaštiti u Nišu. U okviru teme “Usluge u socijalnoj zaštiti – da li se prate potrebe korisnika” izlaganje si imale Jovana Markulić i Anja Zečević.

Tema saopštenja, koje je zajednički rad tri članice AŽC – Tanje Ignjatović, psihološkinje, Jovane Markulić i Anje Zečević, socijalnih radnica, ticala se usluga za žene sa isksutvom nasilja sagledanih iz perspektive stručnjaka iz centra za socijalni rad.

Iako je Srbija preuzela obaveze da obezbedi prava žena žrtava rodno zasnovanog nasilja, promene na uspostavljanju opštih i specijalizovanih usluga podrške izrazito su spore i neujednačene na teritoriji države. Rezultati sprovedene analize upućuju na delimično unapređenu neposrednu bezbednost žrtava, koja nije praćena ostalim potrebnim uslugama podrške. One su nedostupne, nestalne, upitnog kvaliteta, sa snažnim jazom između javnog i nevladinog sektora, zavisne od razumevanja predstavnika lokalne samopurave, što se posebno odnosi na potrebe žena iz višestruko marginalizovanih grupa i dece svedoka nasilja u porodici, a neodgovarajuće je praćenje i procena njihovog efekta. Sve navedeno doprinosi iscrpljivanju resursa i doživljaju neefikasnosti stručnjaka u centrima za socijalni rad, odsustvu lokalnog planiranja usluga zasnovanog na podacima, što da zahteva hitna sistemska rešenja.