podrska po meri sU organizaciji NVO IRIDA Novi Sad, na onlajn panel diskusiji “Podrška po meri” u ime Autonomnog ženskog centra učestvovala je Tanja Ignjatović. Na panelu se razgovaralo o važnosti i efikasnosti obuka za profesionalce/ke, ali i o senzibilizaciji građana/ki za pružanje što bolje podrške žrtvama nasilja.

Predstavnica Autonomnog ženskog centra, Tanja ignjatović, gostovala je na kursu koji se bavi savremenom porodicom, na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sa studentkinjama i studentima je razgovarano o pitanjima zaštite od nasilja u porodici, roditeljstvu i zaštiti najboljeg interesa deteta, sa naglaskom na probleme u praksi u odnosu na postojeća zakonska rešenja i međunarodne standarde.

Koalicija nevladinih organizacija koju čine Autonomni ženski centar, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava, u okviru Javne rasprave, uputila je komentare na Predlog nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici (2021-2025). Načelna primedba se odnosi na potrebu da strateški dokument koji se bavi problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama prepozna i imenuje seksualno nasilje u oružanim sukobima kao vid rodno zasnovanog nasilja prema ženama, te u skladu sa time predvidi žene žrtve silovanja i nasilja u oružanim sukobima kao jednu od kategorija žena čija su prava garantovana ovom strategijom.

azc sAutonomni ženski centra je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja komentare i sugestije za izmene i dopune Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine.

azc sKoristimo ovu priliku da pohvalimo rad Višeg suda u Novom Sadu i istaknemo stav o važnosti presude kojom je Dejan Dabović osuđen na doživotni zatvor zbog ubistva bivše devojke Dušanke Jocović u 2019. godini. Presuda je otklonila bojazan Autonomnog ženskog centra da će se nakon izmena Krivičnog zakonika i uvođenja kazne doživotnog zatvora umesto ranije kazne koja je bila predviđena za ovo delo od 30 do 40 godina zatvora, sudije u Srbiji u slučajevima ubistava žena pre opredeljivati na kaznu zatvora do 20 godina, a ne na kaznu doživotnog zatvora.

statistika sAutonomni ženski centar se obratio apelom Koordinacionom telu za rodnu ravnopravnost i Ministartvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da učine sve što je u njohovoj nadležnosti, uključujući i privremeno povlačenje Programa zvanične statistike u Republici Srbiji u periodu 2021 – 2025. godine iz skupštinske procedure, dok se sa Republičkim zavodom za statistiku ne proveri da li sve relevantne statističke oblasti sadrže i podatke o polu/demografske, saglasno sa Nacrtom zakona o rodnoj ravnopravnosti i drugim dokumentima javnih politika Republike Srbije.

zabrana diskriminacije sAutonomni ženski centar u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor podneo je komentare i predloge u javnoj raspravi na Nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Imajući u vidu da radna grupa za izradu Nacrta nije prihvatila većinu predloga koje je AŽC dao tokom javnih konsultacija o polaznim osnovama zakona, ponovljeni su i dodatno obrazloženi već podneti predlozi, kao i novi.

Autonomni ženski centar, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava raspisuju poziv za feminističke ekspertkinje koje će, zajedno sa predstavnicama organizacija, razviti edukativni program o problemu seksualnog nasilja u ratu, kao i za ekspertkinju koja će razvijeni program prilagoditi za izvođenje sa mladima.

rodna ravnopravnostNakon što je radna grupa za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti prihvatila većinu predloga koje je uputio Autonomni ženski centar u procesu javnih konsultacija, u javnoj raspravi su dostavljeni novi predlozi koje je AŽC podneo u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor. Najvažniji predlozi su se odnosili na članove koji predviđaju formiranje alimentacionog fonda, rodnoj ravnopravnosti u oblasti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja i u oblasti oglašavanja.

obrazovanjeAutonomni ženski centar je ukazao da u Predlogu strategije razvoja obrazovanja i vaspitanja u Republici Srbiji do 2030. godine izostaje pozivanje na čitav nih zakona, dokumenata javnih politika i međunarodnih ugovora koji se tiču rodne ravnopravnosti, zabrane rodno zasnovanog nasilja i rodne diskriminacije, te unapređenje seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja, što je u potpunosti neopravdano i nije u skladu sa politikom Republike Srbije.