REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

u Beogradu, 10. oktobra 2022.g.

POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA SOCIJALNU POLITIKU, DEMOGRAFIJU I RAVNOPRAVNOST POLOVA

OTVORENO PISMO

Poštovani gospodine Vuletiću,

Povodom najave da ćete održati konferenciju za štampu o ubistvu i samoubistvu koje se dana 4. oktobra 2022.g. desilo u Vršcu, Autonomni ženski centar apeluje da tom prilikom odgovorite na pitanja za koja smatramo da su od presudnog značaja za sagledavanje postupanja CSR u Vršcu nad čijim radom ste vršili nadzor.

Naime, na osnovu teksta koji je objavljen na internet stranici ''Insajder''-a dana 8. oktobra 2022.g., navedeno je da je prijava nasilja u porodici Budimirović razmatrana od strane Grupe za koordinaciju i saradnju za opštinu Vršac dana 5. maja 2022.g. kao novoprijavljeni slučaj.

Takođe je navedeno da je Grupa zaključila da se radi o slučaju visokog rizika od ponavljanja nasilja, i da je napravljen Plan zaštite i podrške žrtvi. Prema navodima ''Insajder''-a u Planu su navedene obaveze CSR da žrtvu upozna sa načinom postupanja u situacijama nasilja, kao i da žrtvi pruži psiho-socijalnu i pravnu pomoć radi podnošenja tužbe.

Ukoliko su ove informacije tačne, smatramo da stručna i zainteresovana javnost ima pravo da zna:

  • da li je u Planu zaštite i podrške žrtvi koji je bio izrađen dana 5. maja 2022.g., bio naveden rok za procenu navedenih mera koje su naložene CSR?
  • ukoliko je bio naveden rok, da li je po isteku tog roka, CSR predložio ponovno razmatranje ovog slučaja kao tekućeg, kako bi se Grupa izvestila o efektima preduzetih mera i kako bi se ponovo procenio rizik (da se utvdi da li su mere dovele do smanjenja stepena rizika od ponavljanja nasilja ili ne) i eventualno napravio novi Plan zaštite i podrške?
  • ukoliko je slučaj bio razmatran kao tekući na nekom od narednih sastanaka Grupe za koordinaciju i saradnju, da li Pokrajinski sekretarijat može da kaže kog datuma je slučaj bio ponovo razmatran, šta je Grupa navela u Zapisniku, kako je procenjen rizik i da li napravljen novi Plan?

Imajući u vidu saopštenja Osnovnog javnog tužilaštva i Osnovnog suda u Vršcu, kojim su izvestili javnost da su se protiv sada pok. Marka Budimirovića vodila sva sudska postupka, molimo vas da nas obavestite:

  • da li je sa roditeljima bio napravljen Plan mera i usluga, kako bi se regulisalo viđanje mal. deteta tokom trajanja krivičnog postupka i postupka za izricanje mera zaštite od nasilja u porodici?
  • da li je Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu na bilo koji način obavestilo CSR u Vršcu (dopisom, telefonskim putem, na zapisniku Grupe za koordinaciju i saradnju, putem mejla i sl.) o tome da je sada pok. Marko Budimirović veštačen tokom istražnog postupka i da je u Nalazu i mišljenju veštaka navedeno da je istom potrebno izreći meru obaveznog psihijatrijskog lečenja u otvorenim uslovima?
  • ukoliko je OJT Vršac obavestilo CSR Vršac o nalazu veštaka, da li je CSR razmatao da po službenoj dužnosti podnese tužbu sa određivanje modela viđanja mal. deteta, imajući u vidu saopštenje direktorke CSR Vršac da supružnici nisu bili pokrenuli postupak razvoda braka?

Ukoliko na ova pitanja niste u mogućnosti da nam pružite odgovor iz razloga što  vam te informacije nisu bile dostupne prilikom nadzora, molimo vas da razmotrite da zajedno sa Zaštitnikom građana, Republičkim javnim tužilaštvom, Ministarstvom unutrašnjih poslova, Ministarstvom za brigu o porodici i demografiju, Ministarstvom pravde, Višim javnim tužilaštvom u Beogradu – Odeljenjem za korupciju, kao i sa predstavnicima institucija u Vršcu i predstavnicama Autonomnog ženskog centra, formirate ad hoc telo koje će da razmotri postupanje svih institucija u Vršcu uključenih u obezbeđivanje zaštite od nasilja u porodici, i sačini zaključke i preporuke, kako bi se ispravile greške u postupanju predstavnika institucija i kako bi se sprečilo da se ovakav tragičan događaj ponovi, ne samo u Vršcu, nego na teritoriji cele Srbije.

za Autonomni ženski centar

Vanja Macanović

Pismo dostupno i na ovom linku.