amityBeograd, 30. septembar 2013: Autonomni ženski centrar je učestvovao u predstavljanju Izveštaja o monitoringu ljudskih prava starijih osoba na rezidencijalnom smeštaju. Fokus AŽC bio je na rodnoj dimenziji starenja - žene žive duže od muškaraca, više žena živi samo, više korisnika ustanova za smeštaj su žene – kao i na iskustvima nasilja prema starijim ženama. Izveštaj je nastao u okviru projekat Udruženja građana „Snaga prijateljstva“ – Amity, realizovanog u partnerstvu sa Autonomnim ženskim centrom.

Beograd, 23. septembar 2013: Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u Crnom započele su realizaciju projekta “Rodna perspektiva ljudske bezbednosti”, uz podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država. Cilj projekta da je kroz planirane aktivnosti doprinese promovisanju mira, poštovanja ljudskih prava, ljudske bezbednosti i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, i to kroz osnaživanje žena za saradnju, pravljenje koalicija i povećanje uticaja žena na politike i procedure u policijskom sistemu/sektoru bezbednosti (u skladu sa Rezolucijom Ujedinjenih nacija 1325). Projekat će trajati do novembra 2014. godine.

Više o projektu...

izvestaj-cedawDelegacija Vlade Republike Srbije predstavila je Drugi i Treći periodični izveštaj o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), na 55. zasedanju UN Komiteta za eliminaciju svih oblika diskriminacije žena. Predstavnici Vlade govorili su o zakonodavnim i institucionalnim merama preduzetim u Srbiji u cilju unapređenja položaja žena u zemlji.

Autonomni ženski centar je prisustvovao 21. sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, na kojoj je razmatran Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koji je podnela Vlada. Tanja Ignjatović je pohvalila činjenicu da Predlog zakona otvara mogućnost da Srbija bude među prvih deset država koje su potvrdile ovu evropsku Konvenciju, i na taj način pristupi unapređenju zakonske regulative i ukupne politike u prevenciji i zaštiti žena od nasilja. Istovremeno, ona je članice i članove Odbora podsetila na rezerve koje država ima u odnosu na ovaj međunarodni dokument, koje ne odražavaju doslednost državne politike.

Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici u celini dostupan ovde.

okrugli-sto 24-jun sNa okruglom stolu je predstavljeno istraživanje „Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem“, koje je Autonomni ženski centar realizovao u saradnji sa 12 ženskih organizacija, članica Mreže „Žene protiv nasilja“, tokom 2012. godine, a u okviru projekta „Zaštita dece od nasilja u jugoistočnoj Evropi“, koji je finansirala Evropska unija u partnerstvu sa UNICEF-om.

rastimo-zajednoU okviru programa Evropske komisije Podrška civilnom društvu, čiji je cilj utemeljenje demokratskih vrednosti kao uslov za EU integracije, u Beogradu je 23. i 24. maja u Palati Srbija održana konferencija EU i partnerstvo za civilno društvo.

zagrebPet partnerskih organizacija je imalo trodnevni seminar koji je vodilo 5 stručnjakinja/ka iz Hrvatske i EU. Predstavnice partnerskih organizacija su unapredile svoja znanja i veštine i dogovorile buduće akcije: biće izabran jedan, zajednički slogan kampanje; zahtevi kampanje će biti specifični u odnosu na kontekst svake od država; Izrađen je plan narednih aktivnosti.

Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici.

Akcije zagovaranja AŽCa tokom 2012. godine su se odvijale u skladu sa ciljevima postavljenim strateškim dokumentom AŽCa i tokovima u oblasti zaštite od nasilja u porodici, socijalne politike i socijalne inkluzije na državnom i lokalnom nivou, koji su, zbog izbora i promene vlasti tokom 2012. godine, donekle bili usporeni. Sa promenom vlasti, zaustavljeni su procesi zakonskih izmena koje je inicirala prethodna Vlada i krajem godine se pristupilo ubrzanim izmenama velikog broja sistemskih zakona vezanih za pravosuđe.