Autonomni ženski centar je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, odnosno radnoj grupi za izradu nacrta Zakona o finansisjkoj pomoći porodici sa decom, opšte i pojedinačne komentare na nacrt Zakona (dokument u prilogu).

Najviše promena će pretrpeti način obračuna naknada za vreme porodiljskog odsustva, što će smanjiti izdvajanja iz budžeta. Nacrt nije predvideo naknadu za nezaposlene porodilje, za čime postoji očigledna potreba. Obrazloženja predlagača koja se odnose na zloupotrebu postojećeg Zakona, kao motiv za predložene izmene, neodgovarajuća su, jer nije navedeno na osnovu čega su te zloupotrebe utvrđene i u kom postupku, niti koliko ih je bilo u odnosu na ukupni broj ostvarenih prava.

Nacrt Zakona diskriminiše žene koje obavljaju samostalnu delatnost, stavljajući ih u neravnopravan položaj po pitanju dužine odsustva radi nege trećeg i svakog narednog deteta, u pogledu visine naknade za negu deteta i u pogledu prestanka prava na naknadu.

Posebno zabrinjava činjenica da se primanje dečjeg dodatka od simboličnig 2.660,00 dinara uslovljava detetovim redovnim pohađanjem škole (za decu školskog uzrasta), što potvrđuje postojanje sistemske diskriminacije dece koja žive u biološkim porodicama. Isto Ministarstvo propisuje da je naknada za troškove deteta koje se nalazi u hraniteljstvu 16.000,00 dinara. Umesto da se najsiromašniji roditelji motivišu (posebna privremena mera) da svoju decu šalju u školu povećanjem dečjeg dodatka kada deca redovno pohađaju nastavu, a posebno za decu koja pohađaju srednju školu, predloženo je uvođenje mere koja će dovesti do toga da siromašna deca postanu još siromašnija i ranjivija grupa, bez perspektive da izađu iz “začaranog kruga siromaštva”. 

AŽC veruje da će nadležno Ministartvo, odnosno radna grupa, s dužnom pažnjom razmotriti priložene komentare.