Ministarstvo unutrašnjih poslova ignoriše zahtev Autonomnog ženskog centra za uvođenje hitnih mera zaštite u predlog novog Zakona o policiji

Ministar unutrašnjih poslova Srbije je u ponedeljak 5. oktobra 2015.g. obavestio javnost da će predložiti izmenu Zakonika o krivičnom postupku kako bi se ’’u okviru mera za nesmetano vođenje krivičnog postupka omogućilo sudijama za prethodni postupak da odmah po prijavi nasilja odrede meru udaljenja nasilnog člana porodice iz kuće ili stana’’.

Po mišljenju Autonomnog ženskog centra ovakav predlog govori o tome da Ministarstvo unutrašnjih poslova pokušava da izbegne odgovornost za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja u porodici i predlaže mere koje se odnose na druge učesnike u zaštiti.

Autonomni ženski centar je tokom javne rasprave o predlogu novog Zakona o policiji predložio Radnoj grupi Ministarstva unutrašnjih poslova uvođenje novog ovlašćenja policije. Policijski službenici bi na taj način imali mogućnost izricanja mere privremenog udaljenja učinioca nasilja sa adrese stanovanja i privremene zabrane kontaktiranja sa određenom osobom na period od 14 dana, po ugledu na rešenje koje od 1996.g. postoji u Austriji.

Ovakvo ovlašćenje policije sada postoji u 10 država Evropske Unije. Ujedinjene Nacije i Savet Evrope su ovo rešenje preporučile kao model dobre prakse, jer se zasniva na obavezi države da zaštiti život žrtve sad i odmah, i bez njene saglasnosti. Tokom tog vremenskog perioda žrtva dobija besplatnu psihološku, informaciju o pravima i pravnu pomoć, kako bi bez pritiska nasilnika mogla da odluči šta želi dalje.

Rešenje koje predlaže Ministar unutrašnjih poslova se ne može nazvati “hitnim merama zaštite” onako kako to predviđa Konvencija Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je država Srbija ratifikovala 31.10.2013.ggodini, i na taj način se obavezala da uvede ove mere.

Ukoliko Ministarstvo unutrašnjih poslova bude i dalje insistiralo na predloženom rešenju, koje podrazumeva da je prethodno pokrenut krivični postupak, imajući u vidu da samo 10% prijavljenih slučajeva nasilja u porodici završi pokretanjem krivičnog postupka, Autonomni ženski centar izražava bojazan da će i dalje veliki broj žrtava partnerskog i porodičnog nasilja u Srbiji ostati uskraćene za obezbeđivanje hitne zaštite.

Ako Ministar unutrašnjih poslova smatra da policija Srbije nije spremna za hitne mere zaštite 20 godina nakon policije Austrije, kako će onda biti spremna za pristupanje Evropskoj Uniji?