Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, naplaćivanjem takse za uvid u spise predmeta, krši jedno od osnovnih prava stranaka garantovanih Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Autonomni ženski centar, koji pruža pomoć ženama žrtvama porodičnog i partnerskog nasilja, je neprijatno iznenađen činjenicom da je Gradski centar za socijalni rad u Beogradu počeo da naplaćuje taksu za uvid u spise predmeta u iznosu od 350 din.

Ovu informaciju je, po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja, potvrdio direktor Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, ističući da se taksa naplaćuje shodno Zakonu o republičkim administrativnim taksama[1].

Ovakva odluka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu je potpuno nezakonita kada se radi o strankama čiji se postupci vode po osnovu naloga suda ili po službenoj dužnosti organa starateljstva. Zakon o republičkim administrativnim taksama u tački 1 člana 19 navodi da se ne plaća se taksa za spise i radnje u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti.

Takođe, ovakvo postupanje je u suprotnosti sa stavom 2 člana 34 Zakona o socijalnoj zaštiti koji navodi da korisnik koji je navršio 15 godina života ima pravo uvida u spise predmeta koji se odnose na njegovo korišćenje usluga i ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

Pored toga što krši osnovno pravo svih korisnika prava socijalne zaštite, Gradski centar za socijalni rad u Beogradu, pogrešnim tumačenjem zakona, u dodatno nepovoljan položaj stavlja posebno osetljive i ugrožene grupe građana.

Za dalje informacije možete nam se obratiti putem telefona 011/2687-190. Kontakt osoba: Danijela Pešić.


[1] "Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.