Autonomni ženski centar[1] i Mreža Žene protiv nasilja[2] izražavaju najoštriji protest povodom juče objavljene vesti[3] da je silovatelju povratniku izrečena veoma blaga prvostepena osuda i da mu je do pravnosnažnosti presude određen kućni pritvor.

Okrivljeni Marjan Petkovski je već jednom, u sudskom postupku koji se vodi za krivično delo bludnih radnji koje je ranije učinio, pušten iz pritvora, čime je sud stvorio uslove da on ponovo siluje i ovog puta teško prebije novu žrtvu.

Pored činjenice da seksualno nasilje u najvećem broju slučajeva ostaje neprijavljeno, da se vode dugi sudski procesi u kojima se od žena koje su preživele seksualno nasilje traži da više puta ponavljaju svoj iskaz i svedoče pred sudom, da imamo zastarelu definiciju krivičnog dela silovanja i da ne postoje specijalizovane službe za podršku ženama koje su preživele silovanje tzv. Krizni centri za žrtve silovanja, država Srbija ni na koji način ne ohrabruje žene koje su preživele bilo koji oblik seksualnog nasilja da isto prijave.

Zato hitno tražimo:

  1. Da Ministarstvo pravde predloži Narodnoj Skupštini izmenu definicije krivičnog dela silovanja tako da bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije, bez obzira na oblik i prirodu tog čina, učinjen nad licem koje nije dalo svoj pristanak, u skladu sa ratifikovanom Konvencijom Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i u porodici.
  2. Da Ministarstvo pravde što pre predloži Narodnoj Skuptšini usaglašavanje domaćeg krivičnog zakonodavstva sa Minimalnim pravima, uslugama i standardima za žrtve krivičnih dela i da osnuje Krizne centre za žrtve silovanja - specijalizovane, besplatne službe podrške za žrtve, u kojima su na jednom mestu objedinjeni medicinska, psihološka i pravna pomoć i podrška.
  3. Da nadležna ministarstva usvoje jedinstveni Protokol o postupanju profesionalaca nadležnih službi u slučajevima prijave seksualnog nasilja, kako bi se sprečila sekundarna viktimizacija žrtava ovih krivičnih dela i propisale jasne instrukcije za sve profesionalce u cilju boljeg prikupljanja i beleženja dokaza za dalje procesuiranje učinilaca.

U ime Autonomnog ženskog centra Vanja Macanović
U ime Mreže Žene protiv nasilja Aleksandra Nestorov
Tiršova 5a, Beograd, Tel/fax: 011 26 87 190


[1] Autonomni ženski centar obezbeđuje specijalizovanu podršku ženama i podstiče individualni i institucionalni odgovor na muško nasilje nad ženama i doprinosimo jačanju građanskog društva (www.womenngo.org.rs)
[2] Mrežu ŽENE PROTIV NASILJA čini 27 ženskih organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele muško nasilje u Srbiji (www.zeneprotivnasilja.net)
[3] Više pročitajte putem linka Silovatelju 40 meseci zatvora, Večernje novosti, 28. februar 2015.