18 maj

Na predstavljanju tek usvojene Strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021. do 2025. godine, Autonomni ženski centar je postavio pitanje da li nam je potreban ovaj strateški dokument u kontekstu u kom se on usvaja.

Iako je radna grupa za izradu Strategije tokom javne rasprave usvojila skoro sve komentare Autonomnog žesnkog centra, usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti obesmišljene su mere Strategije koje se odnose na specijalizovane usluge podrške za žene i druge žrtve nasilja. Naime, Zakon u čl. 58 određuje da se ove mere finansiraju iz budžeta jedinica lokalnih samouprava, a čl. 77 u st. 2, da njihova primena počinje od 1. januara 2024. Šta će žrtve nasilja iz svih delova Srbije u kojima ne postoje specijalizovane usluge podrške da rade do tada - ostaje da se vidi.

Pored toga, navedene odredbe zakona diskriminišuće su za žrtve, jer privileguju učinioce nasilja, koji će specijalizovanu (vrlo skupu) uslugu psihološkog tretmana dobijati besplatno – plaćeno sa republičkog budžeta i to odmah po stupanju Zakona o rodnoj ravnopravnosti na snagu.

Iako je vizija tek usvojene Strategije: “Republika Srbija u kojoj sve žene i devojčice žive bez nasilja, u bezbednom okruženju u kojem se poštuju njihovo dostojanstvo i ljudska prava, efikasno sprečava svaki oblik rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici i žrtvama pruža adekvatna zaštita i podrška”,

Niko od prisutnih predstavnica/ka Vlade RS, UN, agencija, ekspertkinja koje su učestvovale u izradi i predstavljanju Strategije nije komentarisao pitanja Tanje Ignjatović iz AŽC:

  • kako će ova Strategija, uz rešenja iz Zakona o rodnoj ravnopravnosti, da ispuni definisanu viziju, opšte i posebne ciljeve, kao i planirane mere podrške za žrtve, kao i
  • kako će Strategija pružiti bezbednost i zaštitu svih devojčica i žena koje su, prema iznetim sumnjama i prijavama, žrtve organizovane seksualne eksploatacije u Jagodini, kao i stotinama onih žena koje su kontrolisane tako da u jednom danu potpisuju tužbe, ili da javno iznose lične podatke svojih ćerki, nakon najava u medijima da će to uraditi?

Predstavnice AŽC i ASTRE su pozvale učesnice ovog sastanka da podrže zahtev da se istraga u vezi sa slučajem iz Jagodine prenese na Tužilaštvo za organizovani kriminal, zbog ozbiljnosti izrečenih sumnji i ogromne političke, ekonomske i društvene moći onoga ko je označen kao organizator seksualne zloupotrebe maloletnica i žena.

Ni na ovaj predlog nije bilo komentara učesnica skupa.

Tekst usvojene Strategije možete videti OVDE.