ne diskriminirajFoto: ОБСЕ/Силке Тител

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je u februaru 2019. godine bez javne rasprave poslalo u Narodnu skupštinu Predlog izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije, nakon reagovanja Koalicije protiv diskriminacije i organizacije koje su podržale zahtev za povlačenje Predloga (među kojima je bio i Autonomni ženski centar), ipak je moralo otvoriti javnu raspravu o Nacrtu. Time je sprečeno očigledno kršenje odredbi Zakona o planskom sistemu Republike Srbije od strane nadležnog ministra/ministarstva.

Autonomni ženski centar je podneo komentare na Nacrt zakona o zabrani diskriminacije. Navedeno je, između ostalog, da predložene izmene i dopune, a posebno izmena čl. 18, nisu u saglasnosti sa Direktivom 2000/43/EZ i Direktivom 2000/78/EZ, iako je tako predstavljeno, te da se radi o pogrešnom tumačenju odredbi navedenih Direktiva.

Predloženo je da članu 17 treba dodati stav 3 kojim bi na nedvosmislen način bila zabranjena diskriminacija u oblasti oglašavanja, informisanja i reklamiranja, kako za pravna lica koja kreiraju, tako i ona koja objavljuju reklamni sadržaj i poruke, ili prenose informacije, odnosno koja ustupaju prostor za objavljivanje tog sadržaja i informacije.

Takođe, navedeno je da smatramo da je pojedine članove potrebno precizirati kako bi se sprečilo njihovo pogrešno tumačenje od strane Poverenice za zaštitu ravnopravnosti.

Dostavljene komentare AŽC možete videti ovde.

Zahtev za povlačenje Predloga izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije vidite ovde.