ne vreme za zene

Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom, u saradnji sa BeFem-om, započele su kampanju za promociju preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW). Kako bismo ukazale na neodgovarajući odnos države prema pravima žena, a posebno prema preporukama CEDAW Komiteta u vezi sa obavezama države da spreči svaki vid diskriminacije žena i osigura uživanje prava, pripremile smo seriju video priloga i vizuala sa podacima. Kakvo je vreme za život žene u Srbiji pratite narednih dana i nedelja na našoj fB strani ili našem YouTube kanalu ?⛈?

Srbija je februara ove godine predstavila Četvrti periodični izveštaja o primeni Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena. U izveštaju u senci “Tamni oblaci nad Srbijom”, koji su pripremili Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom, ukazano je na ključne probleme u ostvarivanju ljudskih prava žena i neodgovarajući odnos države prema međunarodno prihvaćenim obavezama.

U kampanji “NeVreme za žene u Srbiji”, u seriji video priloga i vizuala, koji govore o stereotipima o ženama, nasilju protiv žena, tgovini ženama, obrazovanju, zdravlju žena i ncionalnom mehanizmu za rodnu ravnopravnost, prikazano je šta su neki od ključnih problema, kao i preporuke CEDAW Komiteta. 

Izveštaje države i koalicije AŽC, ASTRA, ŽUC, kao i Zaključna zapažanja CEDAW komiteta možete pročitati ovde.