nedelja, septembar 15, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

26.12.2005. u Beogradu,
Timu potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju SSS, Ivani Aleksić, menadžerki Tima
Predmet: Komentari na Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

Poštovane/i,
koristeći priliku da komentarišemo Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, uvažavajući princip aktivnog uključivanja svih zainteresovanih u proces implementacije, ali i u proces praćenja i procene efekata,  šaljemo vam mišljenja i sugestije naših organizacija*...

U pozdravnoj reči pukovnika Misića, načelnika Uprave policije, istaknut je značaj teme kojom se bavi skup, kao i činjenica da su brojke o nasilju u porodici veće nego što ukazuju policijske evidencije. Rečeno je da paraleno delovanje preventivnih aktivnosti i sankcija može umanjiti »tamne brojke« i ohrabriti žrtve da potraže pomoć.

Opširnije...

U pozdravnoj reči u ime direktorke Gradskog centra za socijalni rad istaknuto je da projekat Za život bez straha predstavlja primer uspešne partnerske saradnje između institucije i nevladine organizacije, te su izražena očekivanja da će se saradnja nastaviti i proširiti na ostalih 7 Odeljenja centra za socijalni rad, kako bi se ujednačilo znanje stručnih radnika, a realizovane aktivnosti postale redovna profesionalna obaveza.

Opširnije...