Od 36500 ispitanih žena, 64,35% smatra da država treba da donese zakone da bi zaštitila žene od nasilja. 

Nova vlast takođe ODBIJA da u predlog Krivičnog zakona uključi zaštitu žena od nasilja u porodici.

AKO NIJE DRŽAVA – KO JE ODGOVORAN?

ZAHTEVAMO OD DRŽAVE:

  • zakone koji kažnjavaju nasilje nad ženama
  • efikasne policijske intervencije
  • efikasne sudske procedure
  • organizovanu brigu institucija- zdravstvenih, policije,pravosuđa, centara za socijalni rad – za žene koje trpe nasilje u porodici
  • statistiku nasilja nad ženama
  • nužni smeštaj i finansijsku podršku za žene koje trpe nasilje u porodici
  • edukativne programe na svim nivoima vaspitno-obrazovnog sistema

NASILJE NAD ŽENAMA - ODGOVORNOST DRŽAVE

Nasilje nad ženama je svaki polno zasnovan akt nasilja koji dovodi do fizičke, psihičke i seksualne patnje žena, bilo da proizilazi iz javnog ili privatnog života.

Bez obzira na običaje, tradiciju, religijska ili druga mišljenja,
DRŽAVA JE DUŽNA da osudi nasilje nad ženama.
(Deklaracija UN o eliminaciji svih oblika nasilja nad ženama, 1993.)