• Radio džingl 

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


Plakat kampanje 2005.KAMPANJA 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, u organizaciji AŽC-a i MREŽE SOS telefona, uz podršku Žena na delu i Rekonstrukcije Ženskog fonda, pod sloganom Crveni karton za nasilnike - Mere zaštite od nasilja u porodici postoje! organizovana je u 50 gradova u Srbiji. Tokom kampanje distribuisano je 2.000 plakata, 50.000 pamfleta, emitovani su TV spot i radio džingl na 98 medija. U Beogradu je dobijeno medijsko sponzorstvo od 6 televizijskih i 10 radio stanica za emitovanje spota i džingla i od 15 štampanih medija za objavljivanje oglasa. Uspehu kampanje doprinele su i umetnice ACT Women, koje su izvele ulične performanse u 8 gradova Srbije.  U okviru Kampanje Glas razlike je u saradnji sa ženskim grupama organizovao javne diskusije sa predstavnicima institucija u 5 gradova.

Porodični zakon Republike Srbije

Nasilje u porodici 
Član 197

(1) Nasilje u porodici, u smislu ovog zakona, jeste ponašanje kojim jedan član porodice ugrožava telesni integritet, duševno zdravlje ili spokojstvo drugog člana porodice.

(2) Nasiljem u porodici, u smislu stava 1 ovog člana, smatra se naročito:

 1. nanošenje ili pokušaj nanošenja telesne povrede;
 2. izazivanje straha pretnjom ubistva ili nanošenja telesne povrede članu porodice ili njemu bliskom licu;
 3. prisiljavanje na seksualni odnos;
 4. navođenje na seksualni odnos ili seksualni odnos sa licem koje nije navršilo 14. godinu života ili nemoćnim licem;
 5. ograničavanje slobode kretanja ili komuniciranja sa trećim licima;
 6. vređanje, kao i svako drugo drsko, bezobzirno i zlonamerno ponašanje.

(3) Članovima porodice u smislu stava 1 ovog člana smatraju se:

 1. supružnici ili bivši supružnici;
 2. deca, roditelji i ostali krvni srodnici, te lica u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu, odnosno lica koja vezuje hraniteljstvo;
 3. lica koja žive ili su živela u istom porodičnom domaćinstvu;
 4. vanbračni partneri ili bivši vanbračni partneri;
 5. lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi, odnosno koja imaju zajedničko dete ili je dete na putu da bude rođeno, iako nikada nisu živela u istom porodičnom domaćinstvu.

Mere zaštite
Član 198

(1) Protiv člana porodice koji vrši nasilje sud može odrediti jednu ili više mera zaštite od nasilja u porodici, kojom se privremeno zabranjuje ili ograničava održavanje ličnih odnosa sa drugim članom porodice.

(2) Mere zaštite od nasilja u porodici jesu:

 1. izdavanje naloga za iseljenje iz porodičnog stana ili kuće, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
 2. izdavanje naloga za useljenje u porodični stan ili kuću, bez obzira na pravo svojine odnosno zakupa nepokretnosti;
 3. zabrana približavanja članu porodice na određenoj udaljenosti;
 4. zabrana pristupa u prostor oko mesta stanovanja ili mesta rada člana porodice;
 5. zabrana daljeg uznemiravanja člana porodice.

Mera zaštite od nasilja u porodici može trajati najviše godinu dana a može se produživati sve dok ne prestanu razlozi zbog kojih je mera bila uvedena.

Tužbu za određivanje mere zaštite od nasilja u porodici, kao i za produženje mere zaštite od nasilja u porodici, mogu podneti: član porodice prema kome je nasilje izvršeno, njegov zakonski zastupnik, javni tužilac i organ starateljstva.

Postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici naročito je hitan. 

Krivični zakonik Republike srbije u članu 194 kaže:

Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

POGLEDAJTE IZVEŠTAJE AKTIVISTKINJA  IZ RAZNIH GRADOVA U SRBIJI >>>