• 30.12.2011. Komentari Autonomnog ženskog centra na prednacrt Građanskog zakonika Republike Srbije
  Komentari Autonomnog ženskog centra na prednacrt Građanskog zakonika RS - deo koji se odnosi na porodične odnose (treća knjiga) – upućeni su Ministarstvu pravde, ministarki Snežani Malović i Komisiji za izradu Građanskog zakonika Republike Srbije. Ceo dokument sa predlozima i komentarima možete pogledati ovde

  PDF file  AŽC - Komentari na Građanski zakonik
 • 29.12.2011. Komentari na Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti
  Autonomni ženski centar je sastavio opšte komentare na Nacrt pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. Kako je konstatovano postojanje sistematskih nedoslednosti i propusta koji se ne mogu ispraviti amadmanima na pojedine članove, AŽC je sastavio opšte komentare na najznačajnije grupe nedostataka i nedoslednosti Nacrta. U dopisu koji je upućen Ministarstvu rada i socijalne politike, pomoćnici ministra Snežani Paunović, i konsultantu Vladanu Jovanoviću, AŽC predlaže da Radna grupa temeljno preuredi Nacrt Pravilnika u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti i drugim relevantnim pravilnicima, zakonima i pravilima struke, uz uvažavanje rada organizacija civilnog društa koje u oblasti socijalnih usluga deluju i izlaze u susret potrebama različitih i posebno višestruko marginalizovanih društvenih grupa.

  PDF file  Dopis Autonomnog ženskog centra upućen Ministarstvu rada i socijalne politike

  PDF file  Komentari na Nacrt Pravilnika
 • 27.12.2011.Predlozi Autonomnog ženskog centra za izmene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
  Autonomni ženski centar uputio je dopis sa predlozima za izmene članova u predloženom tekstu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći Ministarstvu pravde - ministarki Snežani Malović i zameniku ministra Vojkanu Simiću, kao i Radnoj grupi za izradu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Ceo dokument sa predlozima i komentarima možete pogledati ovde.

  PDF file  Predlozi i komentari Autonomnog ženskog centra na predlog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
 • 29.11.2011. Inicijativa Autonomnog ženskog centra upućena Ministarstvu unutrašnjih poslova
  Autonomni ženski centar uputio je Ministarstvu unutrašnjih poslova, ministru Ivici Dačiću, inicijativu za uvođenje (nove) posebne linije rada u MUP-u za oblast nasilja u porodici.  U obrazloženju ove inicijative navodi se potreba za unapređenjem bezbednosti građanki/građana  i policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova, usklađenost inicijative sa Zakonom o policiji i Pravilnikom o načinu obavljanja policijskih poslova, Pravilnikom o policijskim ovlašćenjima i Pravilnikom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u MUP-u.  Autonomni ženski centar je 26. decembra 2011. dobio odgovor MUP-a na upućenu inicijativu, sa obrazloženjem da nije neophodno (novu) posebnu liniju rada za navedenu oblast, te da su pojedini policijski službenici prošli obuku iz nasilja u porodici, i da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima policijski službenici već obavljaju na profesionalan i kvalitetan način mere i radnje, na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela nasilja u porodici. Inicijativu Autonomnog ženskog centra sa obrazloženjima i odgovor MUP-a u celosti možete pogledati ovde.

  PDF file  Inicijativa Autonomnog ženskog centra za uvođenje posebne linije rada u MUP-u za nasilje u porodici

  PDF file  Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova
 • Konferencija: „Praćenje efekata politika i mera iz oblasti nasilja prema ženama“ – 17. novembar 2011. godine
  Cilj ove konferencije bio je da se predstavi novoosnovana Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama, nezavisnog stručnog tela koje ima zadatak da prati i procenjuje efekte politika i mera iz oblasti suzbijanja nasilja prema ženama.

  Opširnije...
 • KONFERENCIJA “PRAVA ŽRTAVA SEKSUALNOG I PARTNERSKOG NASILJA”
  31. oktobra 2011. u Sava centru Autonomni ženski centar organizovao je konferenciju “Prava žrtava seksualnog i partnerskog nasilja“. Izlagači na konferenciji bili su gdin Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije, dr Vanessa Casado Caballero, advokatica i predavač na Pravnom fakultetu Univerziteta Pablo de Olavide u Sevilji, mag. Jasmina Prstojević, advokatica i saradnica bečkog Interventnog centra protiv nasilja u porodici i prof. dr Slađana Jovanović sa Pravnog fakulteta Union u Beogradu. Cilj konferencije je bio da se profesionalci/ke iz sudova, tužilaštava i policije iz cele Srbije upoznaju sa zakonskim rešenjima koja štite prava žrtava nasilja u Španiji i Austriji.

  Opširnije...
 • Kampanja Za Fond-Protiv neravnopravnosti!
  U periodu od 17. do 24. oktobra 2011. godine 24 ženske organizacije civilnog društva iz 20 gradova u Srbiji su sprovele kampanju „Za Fond-Protiv neravnopravnosti!“ sa ciljem osnivanja fondova za unapređenje položaja žena pri bužetima opština i gradova u Srbiji, kao i na nacionalnom nivou. Više o kampanji mozete pogledati na web sajtu www.zafondzazene.rs
  U okviru kampanje, nadležnom Ministarstvu rada i socijalne politike predata je pripremljena Odluka o osnivanju fonda kao i Predlozi za dopune Zakona o ravnopravnosti polova.
 • Autonomni ženski centar je pripremio amandmane na Predlog novog Zakonika o krivičnom postupku, koji su predati Ministarstvu rada i socijalne politike. Ministarstvo rada i socijalne politike je nadležno za sprovođenje Nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima čiji je jedan od ciljeva Druge strateške oblasti i izmena krivičnog zakonodavstva.

  PDF file  Amandmani na Predlog novog Zakonika o krivičnom postupku
 • Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici pitanje je na koje je pokušao da odgovori Autonomni ženski centar kroz analizu troškova budžetskih korisnika koji postupaju u skladu sa svojim nadležnostima u situacijama nasilja u porodici (direktni merljivi troškovi).

  Prva analiza ovakve vrste u Srbiji pokazala je da su minimalni budžetski troškovi nasilja prema ženama, koji uključuju samo troškove zaposlenih u policiji, pravosudnom sistemu, sistemu socijalne i zdravstvene zaštite (ali ne i organizacione-administrativne troškove ovih usluga) u 2009. godini, iznosili između 204,8 i 535,9 miliona dinara (2,2 – 5,7 miliona EUR).

  Procenjuje se da su stvarni troškovi nasilja u porodici višestruko veći jer obuhvataju i one nemerljive i skrivene troškove - izgubljenu ekonomsku dobit , troškove pretrpljenog bola i patnje, narušeno zdravstveno stanje i sl. Ovako procenjeni troškovi nasilja prema ženama za celokupno srpsko društvo u 2009. godini iznosili bi između 1,6 i 4,1 milijardi dinara (16,8– 43,9 miliona EUR).

  PDF file  Koliko nas košta nasilje prema ženama u porodici – Ekonomski aspekti nasilja prema ženama u porodici u Srbiji
 • MEĐUNARODNA KONFERENCIJA: OPSERVATORIJA ZA NASILJE PREMA ŽENAMA
  Autonomni ženski centar i Mreža za Evropski ženski lobi - Srbija, pokrenuli su inicijativu za formiranje nezavisnog ekspertskog tela za praćenje nasilja prema ženama – Opservatorija za nasilje prema ženama. Na konferenciji koja je održana u Beogradu, 21. aprila 2011. godine predstavljene su aktivnosti Evropskog ženskog lobija, modeli nacionalnih Opservatorija Danske i Irske, kao i iskustva Hrvatske i Srbije. Predstavnice nezavisnih državnih tela za zaštitu ljudskih prava – Zaštitnik građana, Poverenica za zaštitu ravnopravnosti i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti govorile su o svojoj ulozi u praćenju i primeni zakona. Predstavnice više od 20 ženskih nevladinih organizacija iz Srbije diskutovale su o razlozima, sadržaju rada i formalnim aspektima koncipiranja budućeg nezavisnog tela. Zaključeno je da treba formirati operativnu radnu grupu koja će kroz konsultativni proces izraditi platformu za uspostavljanje Opservatorije za nasilje prema ženama do kraja septembra 2011. godine. Ove aktivnosti sprovode se u okviru projekta koji je finansiran od strane Evrposke unije.
 • U okviru projekta „Za smanjenje siromaštva: civilno društvo i odgovorna Vlada”, ženske organizacije iz Srbije: Peščanik, Kruševac; Fenomena, Kraljevo; DamaD, Novi Pazar; Udruženje Romkinja Osvit, Niš; Svetionik, Loznica; Ženski centar Užice i Autonomni ženski centar, Beograd pratile su izvršenje budžeta za 2009. godinu na lokalnom nivou i analizirale integrisanost roda u pojedine budžetske programe. Analize su objavljene u knjizi Za smanjenje siromaštva: rodna ravnopravnost i odgovorna Vlada koju možete preuzeti ovde.

  PDF file  Za smanjenje siromastva: rodna ravnopravnost i odgovorna vlada