SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

MINISTARSTVO PRAVDE UZ PODRŠKU UNICEFA SMANJUJE DOSTIGNUTA PRAVA NA ZAŠTITU DECE ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA

Država namerava da ukine pravo na obavezno imenovanje punomoćnika - advokata za decu žrtve krivičnih dela

Autonomni ženski centar je veoma razočaran što je Ministarstvo pravde izradilo nacrt novog Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku u kome je smanjen nivo dostignutih prava dece na zaštitu.

Predloženim nacrtom se smanjuje spisak krivičnih dela u kojima će postupati sudije, tužioci i policijski službenici koji imaju posebnu edukaciju za postupanje u slučajevima u kojima su deca žrtve, što će dovesti do toga da jedan broj sudskih postupaka u kojima su deca žrtve vode profesionalci koji nemaju posebna znanja iz oblasti prava deteta i zaštite maloletnih lica kao žrtava krivičnih dela.

Nacrtom zakona se ukida i dosadašnja obaveza države da detetu, žrtvi krivičnog dela, obavezno postavi punomoćnika iz reda advokata koji će ga zastupati u postupku, ostavljajući tužilaštvima i sudovima da u skladu sa svojom procenom odluče da li će detetu žrtvi dati to pravo ili ne.

Autonomni ženski centar je očekivao da će odredbe postojećeg zakona o zaštiti dece, koje na žalost sudovi i tužilaštva do sada nisu poštovali, biti pooštrene, da će biti obezbeđena dodatna prava maloletnika kao oštećenih, i uvedene sankcije za nepoštovanje ovih odredbi.

Međutim, Radna grupa Ministarstva pravde je odlučila da ''olakša'' sudovima i tužilaštvima koji nisu svoj posao radili kako treba, i nacrtom zakona ih je oslobodila dodatne obaveze da brinu o zaštiti interesa maloletnog oštećenog i oslobodila ih je novčanog troška koji su imali za angažovanje punomoćnika po službenoj dužnosti.

Podsećamo da je u postupku pridruživanja Evropskoj Uniji Srbija dužna da uskladi zakonodavstvo sa pravnim tekovima Evropske Unije među kojima je najznačajnija Direktiva 2012/29/EU o uspostavljanju minimalnih standarda o pravima, podršci i zaštiti žrtava krivičnih dela.

Neprihvatljivo je da je rad Radne grupe Ministarsva pravde bio podržan u okviru IPA projekta kojim rukovodi UNICEF, kao deo usvojenog Akcionog plana za Poglavlje 23, u okviru aktivnost 3.6.2.10.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti Vanji Macanović iz Autonomnog ženskog centra na telefon 064/1525-382.