european parliamentU okviru globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv muškog nasilja prema ženama“ Autonomni ženski centar  ukazuje na posledice po žene i decu nasilja koje vrše intimni partneri tokom i nakon sudskih postupaka za određivanje roditeljskog staranja nad detetom i poziva sve nadležne državne organe – odbore, ministarstva, ustanove, kao i profesionalne organizacije koje učestvuju u kreiranju politike i standarda, da s dužnom pažnjom priđu sistemskom i praktičnom rešavanju navedenog pitanja, u skladu sa najvišim standardima zaštite i podrške svim žrtvama i u najboljem interesu deteta.

U nedavno usvojenoj Rezoluciji EU parlamenta o posledicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava na roditeljsko staranje po žene i decu (2019/2166(INI)) dovode se u vezu dve pojave koje se u praksi najčešće, ali neopravdano, razdvajaju - nasilje koje vrše intimni partneri i pravo na roditeljsko staranje (poveravanje deteta i održavanje ličnih odnosa sa roditeljem sa kojim dete ne živi), odnosno posledica koje te okolnosti imaju na žene i decu.

Rezolucija sadrži sedam poglavlja: pored opštih napomena, poglavlje o pitanjima zaštite, sigurnosti i podrške žrtvama rodnog nasilja, odnosno suzbijanja nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama tokom procesa u kojima se odlučuje o poveravanju dece i o modelu održavanja ličnih odnosa sa roditeljem kojem deca nisu poverena; o pitanjima zaštite i podrške, odnosno pristupa pravnoj zaštiti, hitnom smeštaju i sredstvima za žrtve; zaštite i podrške za decu; poglavlja o prevenciji, koja se odnose na osposobljavanje stručnjaka; kao i na rešavanje pitanja rodnih stereotipa i predrasuda, odnosno na oblast obrazovanja i podizanja nivoa osvešćenosti; kao i poglavlje o saradnji između država članica Evropske unije. 

U Srbiji su neodgovarajuće odluke i mere, kao i nesposobnost državnih organa da obezbede primenu sudskih odluka u postupcima za određivanje prava na roditeljsko staranje, uzrok brojnih posledica koje podnose žene žrtve nasilja i njihova deca, a neke su rezultirale i nenadoknadivim gubicima života žena i njihove dece. Iako je država Srbija usvojila  međunarodne standarde i normativni okvir koji obavezuju na ustanovljavanje stručnih procena i postupaka koji će garanotvati zaštitu (bezbednost) i podršku žrtvama, uključujući i decu svedoke nasilja, malo je učinjeno na njihovoj primeni i unapređenju stručnih znanja u nadležnim državnim organima i ustanovama.

Otvoreno pismo AŽC nadležnim odborima u Narodnoj skupštini i ministarstvima u Vladi Republike Srbije vidite OVDE.

Sadržaj Rezolucije i zašto je to važno za Srbiju vidite u tekstu OVDE.

Rezoluciji EU parlamenta o posledicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava na roditeljsko staranje po žene i decu (2019/2166(INI)), pogledajte OVDE.