AZC logo saopstenjaAutonomni ženski centra je dostavio Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja komentare i sugestije za izmene i dopune Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine.

Najozbiljnija zamerka Predlogu strategije data je za poglavlje koje se odnosi na ciljeve i mere za njihovo ostvarivanje, koje predstavlja njen centralni deo i osnovu za buduću izradu dva akciona plana. Ukazano je na loš odnos između posebnih ciljeva i predloženih mera, što će imati negativne posledice na planiranje aktivnosti. Iako posebni ciljevi obuhvataju oblasti koje su po obimu i složenosti različite, to se uglavnom ne reflektuje na broj mera. Takođe, mere su neujednačene po opštosi/obimu (i u okviru istog i između različitih posebnih ciljeva) i ne odražavaju preporučene prioritete delovanja iz GREVIO izveštaja upućenog Republici Srbiji u januaru 2021. godine.

Drugo važno pitanje na koje je ukazano tiče se procene finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Strategije. Način kako je to formulisano jasno upućuje da se ne radi o dokumentu javnih politika koji ima kapacitet da unapredi stanje i (bar deo) identifikovanih problema, niti odgovara na preporuku GREVIA da vlasti u Srbiji postepeno počnu da smanjuju zavisnost od međunarodnih donataora u ovoj oblasti i tako pokažu svoju finansijsku orgovornost i samostalnost u delovanju. To dovodi u pitanje realizaciju mera i aktivnosti i upućuje da će međunarodne i međuvladine organizacije koje deluju u Srbiji i dalje će biti glavni nosioci aktivnosti u oblasti.

Posebno je istaknuto da, iako se nevladine i ženske organizacije u Predlogu stratgeije pominju mnogo puta (najčešće kao realizatori različitih aktivnosti i izvori informacija) izostaje analiza problema u vezi sa njihovim funkcionisanjem i odnosima sa drugim organima i ustanovama iz javnog sektora, kao i predlog mera koje bi otklonile probleme i doprinele prepoznavanju, podsticanju i podršci njihovog rada i uspostavljaju delotvornije saradnje sa svim relevantnim akterima, u skladu sa čl. 9 Konvencije i preporukim GREVIO u paragrafu 38.

U komentarima po pojedinostima ukazano je na nužne izmene i dopune Predloga strategije, koji možete videti OVDE.