rodna ravnopravnostNakon što je radna grupa za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti prihvatila većinu predloga koje je uputio Autonomni ženski centar u procesu javnih konsultacija, u javnoj raspravi su dostavljeni novi predlozi koje je AŽC podneo u saradnji sa Grupom 484 i ASTROM – Akcijom protiv trgovine qudima, kao članica Koalicije prEUgovor. Najvažniji predlozi su se odnosili na članove koji predviđaju formiranje alimentacionog fonda, rodnoj ravnopravnosti u oblasti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja i u oblasti oglašavanja.

Predloženo je da se bliže pojasni stav vezan za alimentacione fondove, pošto se stiče utisak da se planira osnivanje više alimentacionih fondova. Takođe, predloženo je da se doda novi stav kojim se navodi da su zdravstvene usluge u oblasti planiranja porodice, trudnoće, uključujući i prekid trudnoće koji je u skaldu sa Zakonom o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama (čl. 6), kao i biomedicinski potpomognuta oplodnja, u skladu sa načelima Zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji, obezbeđuju u celosti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez diskriminacije u odnosu na usluge i bez diskriminacije u odnosu na lična svojstva i druge karakteristike lica. U oblasti seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja predložene su dopune koje su usklađene sa preporukama iz Zaključnih zapažanja CEDAW Komiteta iz 2019. godine. U oblasti javnog informisanja predloženo je da se dodatno pojasni sadržaj člana na taj način što bi se na nedvosmislen način zabranila rodna diskriminacija i u oblasti oglašavanja, odnosno i za pravna lica koja objavljuju reklamni sadržaj i poruke, ili prenose informacije, odnosno koja ustupaju prostor za objavljivanje diskriminatornog sadržaja i informacije.

Predlog nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti možete pogledati OVDE.

Komentare i predloge koalicije prEUgovor možete pogledati OVDE.