Koalicija nevladinih organizacija koju čine Autonomni ženski centar, Fond za humanitarno pravo, Žene u crnom i Inicijativa mladih za ljudska prava, u okviru Javne rasprave, uputila je komentare na Predlog nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici (2021-2025). Načelna primedba se odnosi na potrebu da strateški dokument koji se bavi problemom rodno zasnovanog nasilja prema ženama prepozna i imenuje seksualno nasilje u oružanim sukobima kao vid rodno zasnovanog nasilja prema ženama, te u skladu sa time predvidi žene žrtve silovanja i nasilja u oružanim sukobima kao jednu od kategorija žena čija su prava garantovana ovom strategijom. Koalicija je stava da je to međunarodna obaveza Republike Srbije koja proističe iz brojnih ratifikovanih međunarodnih ugovora koji su, između ostalih, pomenuti u odeljku 1.2 Ključni međunarodni akti i propisi nacionalnog zakonodavstva, Predloga nacionalne strategije za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period od 2021. do 2025. godine.

Dela ratnog silovanja su i dalje tabu tema na prostoru Balkana, posebno u Srbiji, a žrtve opterećene krivicom i stidom kao posledicom patrijarhata koji je duboko ukorenjen na ovim prostorima. Iz tog razloga ove žrtve retko prijavljuju nasilje; nisu upućene na koji način i kome se mogu obratiti, a veoma često su slabog imovnog stanja i sebi ne mogu da obezbede ni pravnu ni psihološku podršku. Iz tog razloga, institucije Republike Srbije treba da kao posebno osetljivu grupu žrtava predvide i ovu kategoriju žena.

Ova kategorija žrtava ima potrebu za podrškom u vidu osnaživanja pre procesuiranja ovih zločina; besplatnu pravnu pomoć od strane advokatkinja koje imaju iskustva u zastupanju ove kategorije žrtava; besplatnu i kontinuiranu psihološku podršku, kao i pravo na obeštećenje koje će ostvariti u krivičnom postupku putem imovinskopravnog zahteva, ili sticanjem statusa civilne žrtve rata u posebnom administrativnom postupku.

U tom smislu, Koalicija smatra da je neophodno da se:

  1. Žrtve silovanja i seksualnog nasilja u ratu prepoznaju kao kategorija žrtava rodno zasnovanog nasilja u Predlogu nacionalne strategije;
  2. Da se toj kategoriji žrtava omogući sveobuhvatna podrška institucija Republike Srbije koja bi obuhvatala: pravnu, zdravstvenu, psihološku, socijalnu i svaku drugu podršku;
  3. Da slučajevi koji obuhvataju silovanje i seksualno nasilje za vreme oružanih sukoba imaju prioritet u radu Tužilaštva za ratne zločine koje je nadležno za procesuiranje ovih zločina;
  4. Da se u postupcima za ratne zločine pred sudovima u Republici Srbiji žrtvama silovanja i seksualnog nasilja u ratu uvek dosuđuje imovinskopravni zahtev, kako bi se izbegla ponovna traumatizacija pokretanjem postupka za naknadu štete;
  5. Da, u slučaju da žrtvama ovih zločina tokom trajanja krivičnog postupka nije dosuđen imovinskopravni zahtev, a tokom postupka su imale meru zaštite identiteta, one tu meru zadržavaju i u toku parničnog postupka za naknadu štete (reparacije);
  6. Da se izmeni Zakon o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica na taj način da žene žrtve silovanja u ratu mogu dobiti status civilne žrtve rata.

Svi komentari dostupni su na ovom linku.