zabrana diskriminacijeAutonomni ženski centar je tokom javnih konsultacija dostavio komentare i predloge u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Predloženo je, između ostalog, ujednačavanje korišćenih pojmova, usaglašavanje predloga izmena i dopuna sa odgovarajućim Direktivama EU, da Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ima zamenika, kao i da se precizira značenje postupka pred sudom „po istoj stvari“, odnosno da se jasno navede da se radi o postupku za diskriminaciju, a ne o bilo kom sudskom postupku.

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije možete videti OVDE.

Komentare AŽC na Polazne osnove možete videti OVDE.