rodna ravnopravnostAutonomni ženski centar je tokom javnih konsultacija dostavio komentare i predloge u vezi sa Polaznim osnovama za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti. Predloženo je, između ostalog, ujednačavanje upotrebe termina, preciznije definisanje novih pojmova, dopuna članova kojima se regulišu specijalizovane usluge za žrtve rodno zasnovanog nasilja, uključujući predlog modela finansiranja ovih usluga, preciziranje nadležnih ministarstava za sprovođenje Zakona u pojedinim oblastima, disciplinsku odgovornost za javne funkcionere koji krše/ne sprovode odredbe Zakona, kao i potrebu da se reguliše nadzor nad sprovođenjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti.

Polazne osnove za izradu Nacrta zakona o rodnoj ravnopravnosti možete videti OVDE.

Komentare AŽC na Polazne osnove možete videti OVDE.