wellbeing safety of women

Ciljevi podregionalnog ekspertskog sastanka za jugoistočnu Evropu bili su da se identifikuju dobra iskustva, ali i da se naglase pouke, manjkavosti i izazovi sa kojima se region suočava kada je reč o pružanju kvalitetnih i dostupnih multisektorskih usluga za žene i devojčice koje su preživele rodno zasnovano nasilje, kako bi OSCE razvio preporuke državama članicama za poboljšanje pristupa i kvaliteta multisektorskih usluga. Učesnice/i ekspertskog okruglog stola će doneti preporuke, o kojima će se raspravljati na zavšnom ekspertskom sastanku na nivou celog OEBS-a.

Rad se odvijao u okviru dve sesije: (1) Odgovor krivičnog pravosudnog sistema na nasilje nad ženama i devojčicama, (2) Usluge i pružanje podrške onima koje su preživele rodno zasnovano nasilje. Kroz interaktivnu diskusiju u kojoj su učestvovale/i predstavnice/i država, nezavisnih tela za ljudska prava i civilnog sektora iz Albanije, Severne Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, OEBS misije sa Kosova i Srbije, razmenjene su informacije o stanju i izazovima, a date su i preporuke o pravcima u kojima bi trebalo organizovati dalje aktivnosti na unapređenju položaja žena i devojčica sa isksutvom rodno zasnovanog nasilja.

OSCE kratak izveštaj dostupan je ovde OVDE.  

Komentare koje je u ime AŽC dostavila Tanja Ignjatovič dostupni su OVDE.