azc sREPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Ministru, gospodinu Nebojši Stefanoviću

u Beogradu, 25. jula 2019.g.

OTVORENO PISMO

Poštovani gospodine Stefanoviću,

Autonomni ženski centar Vam se obraća sa zahtevom da u skladu sa nadležnostima Ministarstva unutrašnjih poslova da nadzire rad policijskih službenika, ispitate odgovornost načelnika Policijskih uprava i policijskih službenika koji su postupali po obaveštenjima i krivičnim prijavama u vezi sa sličajevima nasilja u porodici koji su se završili ubistvom žene žrtve nasilja u Pančevu, ubistvom nasilnika od strane ujaka žene žrtve nasilja u Smederevu i teškim ranjavanjem dugogodišnje žrtve nasilja u Smederevu pred njeno dvoje mal. dece.

Javnost ima pravo da dobije odgovarajuću i potpunu informaciju o odgovornosti načelnika Policijskih uprava, koji su dužni da organizuju rad policijskih službenika, u cilju što efikasnije razmene informacija o predmetima i odlučivanju o hitnosti u postupanju.

Javnost ima pravo da dobije odgovarajuću i potpunu informaciju o odgovornosti policijskih službenika koji su postupali po prijavama nasilja u porodici u ova tri slučaja.

Autonomni ženski centar izražava svoju zabrinutost izjavom Direktora policije, gospodina Vladimira Rebića, koju je dao dana 20.7.2019.g. u jutarnjem programu RTSa, u kojoj je naveo da ''mi u ovom trenutku nemamo mehanizam'' da pratimo kada neko lice prekrši hitnu meru. U slučaju ubistva žene u Pančevu, problem nije bio u praćenju da li je lice kome je mera izrečena prekršio meru, već na koji način su postupali policijski službenici nakon što je Sigurna kuća u Pančevu obavestila policijsku stanicu u Pančevu o tome da je mera prekršena.

Policijski službenici PS Pančevo imaju mehanizam da postupaju po prijavi kršenja hitne mere podnošenjem prekršajne prijave. Međutim, javnost i dalje ne zna da li su policijski službenici postupili u skladu sa čl. 36 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici.

Autonomni ženski centar je zabrinut i zbog činjenice koju je javnosti saopštilo Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu u kome su naveli da u predmetnom slučaju nije bila podneta krivična prijava, odnosno, da pok. Desanka Mošić nije želela da podnese krivičnu prijavu. Imajući u vidu odredbe Zakonika o krivičnom postupku u kome o postojanju elemenata krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti odlučuje javno tužilaštvo, a ne žrtva nasilja u porodici, molimo vas da javnost obavestite da li su i na koji način su policijski službenici PS Pančevo vršili konsultacije sa dežurnim javnim tužiocima Osnovnog javnog tužilaštva u Pančevu.

Autonomni ženski centar je ranijih godina više puta na različitim edukacijama i sastancima ukazivao predstavnicima PU Pančevo na protivzakonitost uzimanja izjave od žrtve nasilja vezano za činjenicu da li želi ili ne želi da podnosi krivičnu prijavu, ali očigledno da je ta praksa nastavljena svih ovih godina.

Imajući u vidu teške posledice koje su nastupile i činjenicu da je jedan građanin rešio da ''uzme pravdu'' u svoje ruke kako bi pružio zaštitu svojoj bratanici, tražimo da procenite da li su policijski službenici PU Smederevo postupali stručno, savesno, nepristrasno, pravično i bez nepotrebnog odlaganja, posebno vodeći računa o zaštiti oštećenih, odnosno da utvrdite da li je u konkretnim slučajevima bilo elemenata nepravilnog i/ili nesavesnog rada policijskih službenika, te da u skladu sa utvrđenim činjenicama preduzmete odgovarajuće mere i o tome obavestite javnost.

Molimo vas i da ustanovite da na koji način je PU Smederevo postupala u slučaju dugogodišnjeg nasilja koje je vršio sada pok. Srđan Aćimović prema svojoj supruzi i da li je o svim prijavama nasilja obaveštavano Osnovno javno tužilaštvo, Centar za socijalni rad i Grupa za koordinaciju i saradnju u Smederevu.

Molimo vas i da ustanovite na koji način je u slučaju teško povređene Slavice Gajzer postupano po prijavama nasilja nakon što je Jožef Gajzer izašao iz zatvora juna 2019.g. i da li je o svim prijavama obaveštavano Osnovno javno tužilaštvo, Centar za socijalni rad i Grupa za koordinaciju i saradnju u Smederevu.

Nadamo se da ćete, na osnovu analize propusta u postupanju policijskih službenika u svim slučajevima ubistva žena kada je nasilje u porodici bilo prijavljeno, svim PU uputiti Depešu kojom se:

  • zabranjuje policijskim službenicima da pitaju žrtve nasilja i porodici i ostalih krivičnih dela navedenih u čl. 4 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici da li želi ili ne želi da podnese krivičnu prijavu
  • obavezuju policijski službenici da podnose prekršajne prijave za kršenje hitnih mera u skladu sa čl. 36 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i u slučajevima kada dežurni prekršajni sudija odbije da postupi u skladu sa čl. 190 Zakona o prekršajima
  • obavezuju policijski službenici da dostavljaju sve prijave o učinjenom krivičnom delu nasilja u porodici i krivičnim delima navedenim u čl. 4 Zakona o sprečavanju nasilja u porodici na sastancima Grupe za koordinaciju i saradnju

a sve u cilju postizanja zakonitosti, delotvornosti i jednoobraznosti u postupanju i zaštiti života, uzimajući u obzir i standarde Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici[1].

Ponovo ističemo da je gubitak života žena nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će biti ubijane od strane svojih partnera i bivših partnera zbog propusta državnih organa koji nisu preduzeli sve što je u njihovoj moći da ih zaštite.

za Autonomni ženski centar
Slobodanka Macanović[1] „Službeni glasnik – Međunarodni ugovori“, br. 12/2013.