azcOrganizacije civilnog društva u svom dopisu navode: “U ime više stotina hiljada pripadnica i pripadnika osetljivih grupa i korisnica i korisnika sistema socijalne zaštite kojima se neposredno bavimo u svom radu, kao i u ime celog stanovništva Republike Srbije kao adresata socijalnih prava garantovanih ratifikovanim međunarodnim instrumentima na osnovu ustavnog načela socijalne pravde, izražavamo svoju duboku zabrinutost zbog teksta Nacrta strategije socijalne zaštite”.

U dopisu koji su potpisale 93 organizacije civilnog društva ističe se da je glavni propust predlagača to što se navodi da za implementaciju Strategije nije potrebno obezbediti dodatna sredstva iz budžeta Republike Srbije, u odnosu na sredstva koja su već obezbeđena za funkcionisanje sistema socijalne zaštite, što je suprotno identifikovanim potrebama stanovništva u sistemu socijalne zaštite, kao i najnovijim ocenama Evropske komisije. Pored toga, netačne su pojedine ocene stanja u oblasti socijalne zaštite, ne postoji analiza efekata na društvo i neodgovarajuća je analiza finansijskih efekata. Formulacije vizije i opšteg cilja stavljaju akcenat na efikasnost i održivost sistema socijalne zaštite, umesto na garantovana socijalna prava i pravičnost kao univerzalno načelo, a u skladu sa Evropskim stubom socijalnih prava.  

Dopis je upućen ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, šefici Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, v.d. direktorki Republičkog sekretarijata za javne politike, v.d. direktoru Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i ambasadoru i šefu Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Dopis organizacija civilnog društva možete videti ovde.