zenske orgAutonomni ženski centar je održao sastanak sa predstavnicama ženskih organizacija iz Mreže žene protiv nasilja, pod nazivom Prava žena i marginalizovanih društvenih gupa u procesu evropskih integracija Srbije – perspektiva i strategija ženskih organizacija. Na sastanku u Beogradu, 7. i 8. juna 2019. godine, koji je organizovan u saradnji sa prEUgovor koalicijom, a uz podršku organizacije Kvinna till Kvinna i EU, predstavnice ženskih organizacija su imale priliku da se upoznaju sa aktuelnim stanjem u tri pregovaračka poglavlja od važnosti za prava žena i funkcionisanje ženskih organizacija.

Prvog dana sastanka, o Pregovaračkom poglavlju 24 – Pravda, sloboda i bezbednost, o stanju u oblasti, reviziji Akcionog plana, oceni Evropske komisije o napretku Srbije, kao i o vezi sa pravima žena, izlagali su Marija Anđelković iz ASTRE – akcija protiv trgovine ljudima i Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. O Pregovaračkom poglavlju 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, pripremama za otvaranje Poglavlja, o primeni Međunarodnog pakta o socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima i novinama u nacrtu Nacionalne strategije socijalne zaštite 2019-2025, govorila je Sarita Bradas iz Fondacije centra za demokratiju. O Pregovaračkom poglavlju 23 – Pravosuđe i osnovna prava, o stanju u oblasti, reviziji Akcionog plana, oceni Evropske komisije o napretku Srbije, o povezanosti ovih pitanja sa pravima žena, govorile su Vanja Macanović i Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra.

Drugog dana sastanka predstavnice ženskih organizacija su razgovarale o položaju žena u Srbiji u aktuelnim okolnostima, sa naglaskom na sadržaje Zaključnih zapažanja CEDAW Komiteta, događaje nakon uspostavljanja nacionalnog SOS telefona, procesima u vezi sa evropskim integracijama na lokalnom nivou i strateškim pitanjima ženskih organizacija u Srbiji.

U diskusiji, koja je bila živa, kritički usmerena, ali ne (sasvim) pesimistična, zaključeno je da ženske organizacije ne treba da učestvuju u zloupotrebi procesa konsultacija u vezi sa javnim politikama, na nacionalnom i lokalnom nivou. Tragalo se za zajedničkim rešenjima i mogućnostima prevođenja ključnih procesa na prepoznatljiva pitanja. Razmenjene su informacije i uspostavljeni dogovori za buduće zajedničke akcije.